BeSafe

30

HET VEILIGHEIDSBULLETIN VOOR DE BURGEMEESTER - MEI 2014

© Bas Bogaerts / imagedesk.be

Met het Wereldkampioenschap voetbal in het vooruitzicht worden nu reeds in veel steden en gemeen­ ten plannen gemaakt om grote schermen te zetten voor de Belgische supporters. De Minister van Bin­ nenlandse Zaken heeft de omzendbrief OOP42 uitgestuurd met tips, waarin ze burgemeesters aanraadt om een multidisciplinaire risicoanalyse op te maken en scenario’s te voorzien voor mogelijke nood­ situaties. De brief wil vooral helpen om de festiviteiten in alle veiligheid en een positieve sfeer te laten verlopen. Vragen? Contacteer de Voetbalcel van de FOD Binnenlandse Zaken: cellfoot@ibz.fgov.be. IN DE KIJKER

Lees hier de digitale versie

Veilig sociaal wonen Sociale woonwijken kampen vaak met overlast en vandalisme. Daarnaast worden ook sociale wooncomplexen geconfronteerd met feiten van inbraak, diefstal of brand. De lijvige gids ‘Beveili- ging sociale woningen’ van de Directie Lokale Integrale Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken geeft een handvat voor wie de veiligheid in sociale woonwijken wil opkrikken. Deze handleiding is in eerste instantie gericht naar de directies van de sociale ver- huurmaatschappijen, maar het lokaal bestuur is een belangrijke partner. De burgemeester stuurt immers het gemeentelijk veilig- heidsbeleid aan. “Sensibilisering is een cruciale schakel in het veiligheidsbeleid.” Ailien Stove, Directie Lokale Integrale Veiligheid: “De gids geeft praktische beveiligingstips voor bijvoorbeeld veiligheidssloten, camera’s of veilige parkings, maar bekijkt ook de organisatorische maatregelen zoals het veiligheidsplan, dat opgesteld kan worden in overleg met de burgemeester. Het is een goed idee om daar ook de lokale politie, brandweer en preventiediensten bij te be- trekken, en samen met hen procedures af te spreken in geval van incidenten.”  Wenst u deze gids voor te stellen aan de verantwoordelijken van sociale woonsites in uw gemeente? Download de handleiding via www.besafe.be/nl/in-de-kijker/beveiliging-sociale-woningen

IN DIT NUMMER

2

PZ, fusie en associatie

1 + 1 = 3

3

GAS

À la carte

4

Contractsteden en –gemeenten

Centen pro veiligheid

6

BIN

Een nuttig netwerk

6

Staten-Generaal

Actieplan woninginbraak

7

Rookmelders

Als geboortegeschenk

8

Brandpreventie Via tekenwedstrijd

8

Colloquium gemeenschapswacht

Toekomstbeeld

8

Diefstalpreventieadvies Meer dan pleister op wonde

1

Made with