E2 theorieboek vwo

Begrippenlijst

34.1 Kassaldo Financieel beleid DomeinE Kassaldo De totaleontvangstenover eenbepaaldeperiodeverminderd met de totaleuitgavenvandieperiode. Ontvangstenstaat Overzicht vanalleontvangstenvandeverenigingof stichting in eenbepaaldeperiode. Voor deuitgaven is er eenuitgavenstaat. Bruto-overzicht Ineenbruto-overzicht staanalleontvangstenenuitgavenaf- zonderlijk. Netto-overzicht Eennetto-overzicht is een samenvattingvanhet bruto-over- zicht: per soort ontvangst of uitgave ishet totaalbedragover eenperiodevermeld. Jaarrekening Eenoverzicht vandeontvangstenenuitgavenover eenbe- paaldeperiodewaarindeontvangstendebet staanendeuitga- ven credit bij eenniet-commerciëleorganisatie.

34.2 Staat van baten en lasten

Staat vanbatenen lasten Eenoverzicht vandeopbrengstenen kostenvaneenniet-com- merciëleorganisatie. Omvandeontvangsten- enuitgavenstaat te komen tot een staat vanbatenen lasten, corrigerenwede ontvangsten- enuitgavenstaatmet behulpvande transitorische posten.

34.3 Beleidsbeslissingen

Staat vanmeer enminder Eenoverzicht vandeverschillen tussendebegrote staat van batenen lastenendewerkelijke staat vanbatenen lasten. Er is sprakevan ‘meer’ alsdewerkelijkebaten/lastengroter zijndan debegrotebaten/lasten.

34.4 Balans

Balans Eenoverzicht vandebezittingen, het eigenvermogenende schuldenopeenbepaald tijdstip.

CE

Uitgeverij VanVlimmerenBV

112

Made with