Kraks Vejviser 1954 gaderegister

A. Gade-Register for København kan benyttes i Forbindelse med nedennævnte Artikler i R e a l- R e g istr e t (Afdeling V foran i 2. Bind), livor dor gives nærmere Oplysning om de forskellige Distrikters Omraade, Kontoradresse, Ledelse etc. Ejendomsskyld Vnrderingsformænd; Skyldkredsenes Omraade etc. Kirker (Uuder de enkelte Kirkers Navne: Kirkeværger, Præster, Organister, Kordegne etc.). Offentlig Forsorg (Lovregler, Socialkontorerne, Kommunelægernes Adresser og Træffetider m. m.).

Politi (De kbhvnske Politikredses Omraade, Politistationer og Embedsmænd). Post- og Telegrafvæsenet (Post- og Telegrafkontorer, Embedsmænd). Rodeforvaltningen (Rodekontorerne, Embedsmænd etc.). Endvidere henvises til Kortene over Kobenliavn og Omegn i Afd. I.

B. Hus-Register for København Regler fo r Ordningen.

Gader, Veje og Pladser er opført i alfabetisk Orden. Hvis Navnet er sammensat af flere Ord, er Ordningen foretaget efter det første af disse; f. Eks. Peder Skrams Gade under P., Sankt Annæ Plads under S., Dr. Abildgaards Allé under D., Lille Kongensgade under L., Nørre Farimagsgade under N., Ny Kongensgade under N., Store Kongensgade under S. og Ved Stranden under V. Naar Gaden er opkaldt efter eu Person, men kun med Angivelse af Fornavnes F o r b o g s t a v e r , er Ordningen foretaget efter Efternavnet, f. Eks. H 0 Andersens Gade under A., F F Ulrika Gade nnder U.

Til de optagne Personers og Firmaers Navne er fejet Stillingsbetegnelse og Telefon (2 Brugere af samme Telf. er ofte slaaet sam men til en enkelt Optagelse, adskilt ved &); vedHjælp af Stillings- eller Fagbetegnelsen kan de eventuelt findes i Person-Registret og Fag- Registret, hvor nærmere Oplysninger (danske Ordensdekorationer, Varespecialitet etc.) maa søges. De optagne offentlige Kontorer o. 1. er udførligt omtalt i Real-Registret (Afdeling V foran i 2. Bind). Tallene, der angiver Vurderingssummen til Ejendomsskyld (E) og Grandværdien (G), er de ved den almindelige Vurdering pr. 1. Oktober 1950 ansatte Beløb med senere foretagne Omvurderinger. Det maa erindres, at Grundværdien er indbefattet i Ejen­ domsskyldvurderingen, saa at Forskellen mellem de to Tal angiver Bygningernes Varderingssum. I Artiklen Ejendomsskyld i Real-Registret (Afd. V foran i 2. biml) findes Oplysning om Skyldkredsenes Omraade og Vurderingsformændenes Navne og Adresser. Ved hver enkelt Gade er anført, hvorfra og hvortil den gaar samt Angivelsen KORT efterfulgt af en Bogstav- og Tal­ betegnelse, der henviser til Kort Nr. og Kvadrat i Afdeling I Kort over København og Omegn. Endvidere findes der ca. 300 Gadeskitser; paa hver af disse Skitser er foruden den-paagældende Gade ogsaa aftegnet alle tilstødende Gader samt nogle al disses Sidegader. At Iljørnestederncs Numre er angivet paa Skitsen or navnlig i de lange Gader en Hjælp, naar Ruter skal planlægges. I Real-Registret (AM. V foran i 2.bind) findes oplysende Artikler omde offentlige Parker og Anlæg og omSlotte og andre offentlige Bygninger (se Oversigterne i Emnelisten). Andre Emner, der har Berøring med Hus-Registrets Indhold, vil man i Real-Registret finde behandlet i Artiklerne Bygningsfredning, Stadsbygmesterens Direktorat, Stadskonduktørens Direktorat, Frederiks­ berg Birk, Frederiksberg Kommnne, Nordre Birk, Søndre Birk o. b . v . '

Made with