Grunnbok 3A

Matematikk for barnetrinnet

Den norske versjonen av dette lærever- ket hadde aldri blitt en realitet uten in- itiativet fra Gerd Inger Moe, lærer ved Smeaheia skole i Sandnes kommune. Takk til elevene som har vært en stor inspirasjonskilde og takk til foreldre og kollegaer som har støttet prosjektet.

Matematikk 1 – 4 er et læreverk som baserer seg på Vygotskys syn på utvikling, læring og undervisning. Hovedmålet er en optimal utvikling av hvert eneste barn i klasserommet. Matematikk 3 er et gjennomarbeidet læreverk der matematikken skapes gjen- nom en dialog mellom lærer og elever. Verket gir gode muligheter for å gjennom- føre en tilpasset undervisning som er spennende og lærerik for alle, og det legges stor vekt på at elevene skal lære å lære.

Matematikk 3 består av følgende komponenter: Grunnbok A og B

Oppgavehefte A og B Lærerveiledning A og B Regn og tegn

www.matematikklandet.no

ISBN 978-82-92562-45-1

9 788292 562451

Made with