3765959992

FORORD . N ærværende Stamtavle fremkommer paa Foranledning af tre af Slægtens Medlemmer, Bogholder i Fredericia A. P. Tuch sen , Skibsingeniør O. E f T u ch sen og Købmand R. W. T iich sen , som alle med utræt­ telig Interesse og Hjælpsomhed har lettet mig Arbejdet, sidstnævnte ved at stille en af ham tidligere samlet, skematisk Genealogi til min Disposition. Efter at det ved Gennemgang af Silke- og Klædekræmmerlaugets Arkivalier i Raadhusarkivet var lykkedes mig at konstatere Ch r i s t i an Mou r i t z Tuchs en s Afstamning fra den slesvigske By Højer, henvendte jeg mig til dette Steds Sognepræst, Hr. Pastor C. Rol f s, der med en sjælden Beredvillighed og Velvillie har meddelt en Række yderst værdifulde Uddrag, dels af Højer Kirkebog, dels af andre officielle Kilder. Hr. Pastoren bringes herved en hjertelig Tak. I Slægten var Oprindelsen fra Højer forlængst glemt, skønt der i denne opbevares et Sølvbæger, der paa Midten bærer Indskriften Moritz Tuchsen Høyer og langs den øverste Rand Navnene Moridtz Moridtzen og Elena Mo- ridtzes samt Aarstallet 1706. De to sidstnævnte Navne er maaske Morits Tiichsens Faddere eller Slægtninge, det nævnte Aar er jo hans Fødselsaar. Hvad Kvindelinierne angaar, er disse kun medtagne efter Arkivar i Asiatisk Kompagni P. C. Tuchs en. Oplysninger om „Det Tuc l i s e r i s ke F a m i l i e f o r b u n d u og „Ve t t es L e g a t u findes Side 30. Alle Tilføjelser og Rettelser modtages med Tak.

Kjøbenliavn i Marts 1913.

P. B. Grandjean, Registrator i Rigsarkivet.

600460 Av\b ncL W

Made with FlippingBook Online document