Onsdag 10. juni 2020

2

Onsdag 10. juni 2020 •

Ny NAV-sjef har nok utfordringer

Uavhengig lokalavis for Toten-bygdene Ansvarlig redaktør: Jon Olav Andersen Daglig leder: Morten Linnerud

Et sted i verden

49 år gamle Knut Rødningsby er ansatt som den nye sjefen for NAV i Vestre Toten. – Det er veldig spesielt å ta over jobben nå, sier han. Rødningsby sikret seg toppjob- ben, som totalt tiltrakk seg 15 søkere. – Jeg var med i søknadspro- sessen og hadde lyst på stilling- en. Da er det en ålreit opplevelse å få tilbudet, sier den nye sjefen. Siden februar 2018 har han jobbet som avdelingsleder på NAV-kontoret på Raufoss. Han er dermed godt kjent med arbeids- oppgavene som venter. Tidligere har Rødningsby også jobbet i Forsvaret og i kriminalomsorgen. Forskjeller Han legger ikke skjul på at job- ben som NAV-sjef vil være annerledes enn stillingen han har hatt tidligere. – Det blir selvfølgelig en god del forskjeller. Nå får man jo et totalansvar, og jeg kan i mye større grad se på planverk, bud- sjetter og andre ansvarsområder. Rødningsby gleder seg til job- ben som skal gjøres. – Dette er et flott NAV-kontor med et fantastisk arbeidsmiljø og mange dyktige medarbeidere. Endring og utvikling er en del av vår hverdag, og det i seg selv er ganske spennende. Utfordringer i kø Rødningsby vil få nok å henge fingrene i den kommende tiden. For øyeblikket er nesten 15 pro- sent av innbyggerne i Vestre Toten enten helt eller delvis arbeidsledig. – Det er veldig spesielt å over- ta i den situasjonen vi er inne i nå. Heldigvis har jeg erfaring fra kontoret, så jeg har vært med på prosessen. Framfor å tenke lang- siktig, er det nå kortsiktig tenking vi er nødt til å fokusere på, sier han. – Mange er permitterte og Fylkesrådmann Tron Bamrud foreslår å sette av 78,1 millioner kroner i et utsikkerhetsfond for å kunne dekke tap og ekstra utgifter knyttet til virus-situasjo- nen. – Koronautbruddet har store konsekvenser for økonomien til Eirik Haugen eirik@totens-blad.no

Urovekkende og neste ubegri- pelige TV-bilder strømmer inn til oss fra den store verden. I USA koker det etter at George Floyd døde med en politmanns kne mot halsen. Når vi ser hva som skjedde i Minneapolis, skal vi glede oss over at Norge har en av verdens beste politiutdan- ninger, ikke bare kurs på noen uker. I etterkant av den fatale hen- delsen brer demonstrasjonene om seg, for å markere at alle liv har like stor verdi. Hva har så dette med Toten å gjøre, et lite sted i verden? Ganske mye. For rasismen lever i beste velgående blant oss. Kanskje ikke så synlig slik til hverdags, men det ligger mye skjult, dessverre. Vi ser det når avisene publiserer artikler, for eksempel om at det kommer nye asylsøkere, eller det skal bosettes flyktninger. På nettet kommer det da ytringer som i beste fall handler om uvitenhet, i verste fall ren rasisme. Moderatorene har en stri tørn med å luke ut det som går langt forbi anstendig diskusjon og ytringsfrihet. Meninger er lov, men enkelte bruker ord og ven- dinger som gjør at redaktørstyr- te medier må fjerne ytringer som er lovstridige. «Jeg er ikke rasist, men ...» er et utsagn som går igjen. Nei, det er kanskje ikke så lett å se seg selv som rasist. Hverdags- rasismen er ikke nødvendigvis så synlig her i fredelige Innlandet. I etterkant av helgas store demonstrasjoner mot rasisme flere steder i landet har mye dreid seg om smittevern. Det er forståelig. Her har vi alle i måneder jobbet som helter for å stoppe spredningen av korona- viruset, og så er det tusenvis av mennesker som samler seg. Akkurat slik smittevernmyndig- hetene ikke ønsker. Alle skjøn- ner at det ikke er bra. Vi tror dette sier det meste om hvor viktig mange synes det er å ta avstand. Vise at rasisme er noe vi ikke kan tolerere. Det er godt å merke. Like fullt ser vi at det burde være mulig å vise dette, samtidig som smittever- net respekteres. Den aller viktigste innsatsen mot rasisme foregår i vår vanli- ge hverdag. Totens Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfor- dres til å ta kontakt med redak- sjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo,

Knut Rødningsby er ansatt som ny NAV-sjef i Vestre Toten.

uten jobb, og får ikke pengene fra NAV raskt nok. Hvordan ser du på det? – Det er veldig få som har mistet inntektene på grunn av korona-situasjonen som har hen- vendt seg til oss. Vi kan bistå innenfor økonomisk sosialhjelp, som er inntektssikringen i vel- ferdssamfunnet for folk som trenger hjelp. Dette budsjettet har faktisk gått ned i den tiden vi er inne i, forklarer Rødningsby. Mindre enn forventet NAV-sjefen legger ikke skjul på at trykket har vært mindre enn forventet. – At budsjettet innenfor øko- nomisk sosialhjelp har gått ned understreker dette. Få har søkt sosialhjelp relatert til korona- krisen. Ettersom samfunnet er i ferd med å bli skrudd på igjen, regner vi med at trykket vil stige Innlandet fylkeskommune, både i form av reduserte inntekter og økte utgifter. Det er stor usik- kerhet hvilke kompensasjon fyl- keskommunen vil få fra staten resten av året. Derfor er det for- svarlig å sette av så mye som mulig av mindreforbruket i en

etter hvert. Med sommerferien rett rundt hjørnet, har Rødningsby planen klar for hvordan det skal jobbes den neste tiden. – Vi har fokus på våre brukere. Som kontor har vi fått doblet porteføljen på bare noen uker. Det viser at det er mange som står i en krevende situasjon, og det er kanskje spesielt de som er permittert eller uten jobb som vil få en annerledes sommer. Disse menneskene får et aspekt av usikkerhet og frustrasjon dersom de mener at de har utestående penger fra NAV, sier han. Klar oppfordring Den siste tiden har det meste handlet om å håndtere antall nyregistrerte. – Nå har kurven flatet ut, så nå handler det for oss om å håndtere mengden av de nyregistrerte. Det buffer for å sikre kontroll over økonomien, sier Bamrud. Både Hedmark og Oppland fylkeskommune gikk med over- skudd i 2019. Det er penger fra dette overskuddet fylkesråd- mannen vil sette inn i fondet.

vi har fokus på nå, er hvor mange vi kommer til å sitte igjen med spesielt etter ferien, forteller Rødningsby. Den nye lederen oppfordrer folk som skulle ha behov for hjelp å ta kontakt. – Jeg vil anbefale å ta den uformelle kontakten. Det er lov å ta kontakt for å spørre litt, uten at en søker noe formelt. Det er ikke forventet at de som er påvirket av korona-situasjonen skal måtte selge eiendeler, hus og bil. Dødsfall Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Randi Synnøve Trogstad, Vestre Toten, født 1940, døde 30. mai. Bjørg Bergli, Østre Toten, født 1943, døde 29. mai. Aase Gryttenholm, Østre Toten, født 1929, døde 28. mai. Ørnulf Magne Guvåg, Østre Toten, født 1936, døde 28. mai. Tora Sveen, Østre Toten, født 1926, døde 1. juni.

Vil sette millioner i koronafond

Tlf. 22 40 50 40 pfu@presse.no

Made with FlippingBook - Online catalogs