שינפלד - מונטנגרו - ההצגה של הקיץ

MONTENEGRO

HILTON PODGORICA

Š’Ž‡— ƒ†Š‡‚ ƒ–€Ž†ŽƒŒ

Ø í è Ù Û Ø î Ô Ø í Ù æ í Ø â Ø Ú

˜ ƒ Ž‡Œ~ƒ ˜ƒ‡ƒ”•Œ ƒ‡‡Ž ˜ƒŽ— 30 ‹ ƒŒ” ƒŠŒ ‡ƒƒ‡Šƒ Š’Ž‡— ‡Š‚ŽŒ Š—

‡ „‰ –Œ ‡‰‚ ‹ƒ•‡Œ ‚”‡–ƒ€ƒ’ ƒ…–ŒŠ ƒ–• ‹‡–˜~‚ƒ ‹‡•–~’‚

‘ ƒŽƒ † ‡Šƒ‡† ‹Šƒ ‹‡’‡‚ ˜ƒŒƒ•Œ ˜ƒ…’—ŒŠ ˜ƒ‡ƒŠ‡’ƒ ‡–€˜~ †–ƒ’ƒ

‚ ‚ ƒ  €‚ ‚Œ–…ƒ– ‡~ –…ƒŒ ‹‡’— ˜ƒƒ” ‹ Š’Ž‡— Š— ‡—’ƒ…‡–‡~ –ƒ

 Š ƒ Œ ‹‡•ƒŽ‡’‚ Š‰ ‡Ž–ƒŒ ~’ ˜Ž‰ ˜‡

– ~ ƒ’ Œ ƒ ŠŒ ƒŠŒ ‡˜ƒ‰ŠŒ…ƒ–‡~ Š— ‹‡‰ƒ‰ 5 ˜‡ŒŠƒ‚ ƒ†Š‡‚ ˜—–

•Ž –—ƒ‰ –… ‹‡‡’‚’‡ ‹‡–…ƒ

–˜ƒ‡ ‚‚ƒ€‚ ‚Œ– ‚—’ƒ…‚ ˜~ —’…Œ— ‡ŒŠ Š’Ž‡—

03-618-9999 www.shainfeld.com

áÝÔäîØÙáÝìÝÛâØîÔÙàÕë ŇáíìÝØà ÙâÝ×ëØ Ýèß îÙâÙëâ ÝàÕ ÙìÔíÝî àÔÙ ìîÙÝÕ áÝÕÙÜØ ŊîÙäÙìÛÔØîÙíèÙÛÕîÙÛÙëàØâëàÛà Øìëí

03-618-9999 www.shainfeld.com

HILTON PODGORICA

áÝ×Õßä îÙÛÙëà ŅÕì áÙàí

ŅãÙÜàÝØîÙäÙàâÕ ãÙìÛÔØéÝëÕ ÙäÝîÙíèÙÛÙ ãÝåÝìèëÕØÝåÙëÝä ãÙÜàÝØÕ ÙäàíÛåèîíèÙÛîÛàêØîÙÕëæÕ ŇéÝëØ àíØÖêØØ Ŭ ÙìÖäÜäÙâÕ ØêÝìÙÖ×Ùè ãÙÜàÝØ Ŭ ØèØèÝÙ í×Û ×æÝÕ éÝëØáßîÔÛìÔà áÝÛâí ÙäÔ ÝèÙÛÙ îÙìæâ ŅáÝìØ ŅæÕÜ àí ÔàèÙâØ ÕÙàÝíØ ÙØÚ ŋîÛàêÙâ Øß ØÖêØà ÙìÖäÜäÙâ îÔ ÞèÙØ Øâ ØíèÙÛ ãÝÔ ŊØêÝìÙÖ×Ùè ØìÝÕØ ìÝæÕ ÝÚßìâ áÙëÝâÕ ìÔÙèâØ ãÙÜàÝØ ãÙàâÕ ÛÙìÝÔ áæ ŅáÝâÝØ×â áÝ ŊØ×Ùëä ŅéÝëØ îÔÚâ îÛàêÙâ ìîÙÝ

áæ ÝîìëÙÝÙ ìÔÙèâ Ņí×Û ãÙàâ Ŋ5  ØÝêÝìÙÖ×Ùè ãÙÜàÝØ ãÙàâ îÔ áßäæâà ÙäìÛÕ éÝëØ ŅìÔÙèâ ÝÕÙà Ņëäæ ìíÙß ì×Û Ņëäèâ Ôèå Úßìâ ŅØÝÛí îßÝìÕ Ņîåäß îÝÕ ŅÝäì×Ùâ ÕÙêÝæÕ áÝì×Û ØíÙàí ãÝÕ ØêÝìÙÖ×Ùè ìÝæØ ÚßìâÕ áëÙââ ãÙàâØ ŊÝÕÙàÕ ÝíèÙÛ ÜäìÜäÝÔÙ áÝÛÙÙìâ àßÙÔ Ýì×Û ŅØÕÝíÝ îÙäÝè áæ ëìÔè ãÙàâØ àÙâ ŊîÙÝîìëÙÝØ îÙÝÙäÛØ îì×íÙ ÕÙÛì×âØ ×Ýà ŅáÝèÝ áÝëìÔè áÝàÕÛ àÙàåâ áæ îÙÔëîèìØ ëìÔè ØßÝàØ ëÛìâÕÙ ŅáÝ×àÝà áÝëÛíâ îäÝèÙ ÜâÛí îÙäÛàÙí ×æ îÙÝÙäÛØ îÙìíæ Þì× ìÙÕæàÙ ìØäØ îÔ îÙêÛà ŅìÝæÕ áÝëìÔèØ ãÝÕ àÖìÕ àÝÝÜà ÙàßÙî ãÙàâØâ ŊáÝÔàÝÖØ àßà áÝÔîâØ ŊÝÜÝå Ôîà× àÙ×ÖØ îÙÝäëØ Úßìâà ëìÔèà ŅÝäÙèêØ ìÙÚÔà ØÚ áÔ ŊØàÙß ØäÝ×âØ ÝÕÛìÕ áÖÙ ŅØÝèØèÝØ ØêÝìÙÖ×Ùè ìÝæÕ ãÙàâØ ìÙÚÔÕ áÖ îÔêà ÙàßÙî áÝàÙÝÜà ŅØÝÜÔÙìëÕ ÜÔÜÕëÙ ëÝäÕÙìÕÙ× ŅØÝäÝÜÝÝê ŅìÙÜÙë ŅØÙÙ×ÙÕ Ņì×Ôëí áÖÔ ŅìÙÛíØ áÖÔØ ŅØëå×ÔìÖÙÝÕ ëìÔè ŅìÙÜÝâìÙ×Ø ŅáÝäÙìÙÜëìÜ ŅáÝèÝÜä îÙìæâ ŅîÙÖâÙÔ ŅÖäÝÜèì ŅáÝìØ åÙèÝÜ ŅáÝèÝŎÖ Ùâß ÝìÖîÔ ÜìÙèå ÝÕÕÙÛàÙ îÙÛèíâà îÙÕì îÙÝÙìíèÔÙ Ŋ×ÙæÙ ëäæ áÝâ ëìÔè ŅáÝåÙå ŅáÝåìè ÝßÙÚ áÝèí Ý×ÝÕ ãÝì×Øâà îÙìíß îÙÔàâ ÕìæÙ ìëÙÕ îÙÛÙìÔ ŅìîÙÝÕ îÝîìëÙÝØ ØâìÕ ÛÙìÝÔØ îÔ ÙàÕëî Ņ×Ýâî Ùâß ŢáÝìÛÕä áÝßÝìÔîÕţ ìâÚØ ÝàÙ×Ö àí îÙæèÙØ ŅìÔÙèâ íÙ×Ýë ààÙß îÙÛÙìÔ 5 áæ Ôàâ ãÙÝåäè îÕíÕ ŅãÙàâÕ ÝíèÙÛ ÝìÝÔ ìÕ Üëí áßà ØÝØÝí áÝÛÙÜÕ áîÔ îÙåÙäâØ ÙäÝÝ×ÝÕ áîÔíß ŊîÙìÝÝî ×àèäÝí àí îìíèîâ ÝîàÕØ ØâìØ îÔ àßØ àæâ ãÕÙâßÙ áæ îÙíèÙÛà áÝÔêÙÝ ÙäÔí Øäí 30 ìÕß ×àèäÝíÕ Ýß ŊìîÙÝÕ ãÜëØ Üìèà ×æ î×èëÙâÙ îæëíÙâ ÝßØ ØÝØî áßîíèÙÛí ŅÝíèä ŊÝíÝÔÙ áÛ åÛÝÙ ÝæÙêëâ îÙìÝí àßØ àæâÙ áÝäÝÝäæâ áÝàÙÝÜ ŅáÝØ×â àßÙÔ ŅØâìÕ ÛÙìÝÔ

ÕÙìëØ éÝëÕ ÙäîÔ áßîÙÔìà ×Ôâ Ûâíä îÙìÝÝî ×àèäÝí îÛèíâ àßÙ ×àèäÝí ÝÕê

03-618-9999 www.shainfeld.com

HILTON PODGORICA

Ø í è Ù Û Ø î Ô Ø í Ù æ í Ø â Ø Ú

‚Ž— 30 Š’Ž‡—Š ‚—ƒ— ‚Œ ‚„ ‚—’ƒ…‚ ˜~

Øâìà àâå ÔÝØ îÙìÝÝî ×àèäÝí îÙèÝêìÕ Øäí 30 ìÕß Øäí Ý×â îÙäØà áÝßÙÚ ÙäÝîÙÛÙëà ÝèàÔ Ŋîìíèîâ ÝîàÕ ŊáàÙæÕ áÝèÝ ÝßØ îÙâÙëâÕ ìîÙÝÕ áÝìÔÙèâØ îÙäÙàâÕ îÙíèÙÛâ ÙÝàæ ìíß ØâìÙÖ ÛÕÜâÕ ŅîÙàÙÕÖ Ôàà ØÚß ÕíÛä áÝæÝêâ ÙäÔí æèíØ á Ý Ô ì Û Ô íÝÖâØ ÝíèÙÛ ÝìÝÔ ãÝàëìÜÕ ŅáÝÝëäæ áÝìÕÕ ÕìæÙ ìëÙÕ îÙÛÙìÔÕ ŅÙäàí áÝìÙÜÝ×äÙëØÙ áÝèíØ áÝìîÔà áÝàÙÝÜÕÙ ŅŢáÝìÛÕä áÝßÝìÔîÕţ ìâÚØ ÝàÙ×Ö àí îÙæèÙØÕ ŅáÙÝØ ÞàØâÕ ØÝÝîíÙ ×ÙÕÝß ŊîÝìÕæ ÝìÕÙ× áÝßÝì×â àí ìÛÕÙâ îÙÙê áæ áÝëîìâ ãØ áßîÔäØÙ áßäÙêì îÙæÝÕí ŊãÙíÔìØ áÙëâÕ ŅáÝäâÔäØ ÙäÝîÙÛÙëà ŅáßîÔ áÝâí ÙäÔ àßà àæâ ãÙàâÕ áßîÔ îÙìÝÝî ×àèäÝí ÝàØäâ àí îÙÛßÙä àæ áÝ×Ýèëâ ÙäÔ ãßà ŅØ×ÝÛÝØÙ îÛÔØ ÙäîìÜâ Ôà ØâìÕ ØíèÙÛ àæí áÝäÝâÔâ ÙäÔ ×àèäÝíÕ Ŋáßà ÖÔ×Ýí Ýâ ØÝØÝ ×Ýâîí Ý×ß Ŭ ØíèÙÛØ ÞìÙÔà ŇáÝìíèîâ îíì áæ ÝâàÙæØ ØàÙæèØ çÙîÝí îÔ ÕÝÛìØà ØÔÖÙ Ņí×ÛîØàÙ í×Ûà ØßÝíââ îÙìÝÝî ×àèäÝí ÝÝìÜ àÕÔ× ãÙÜàÝØ Ņ×äàÝÔîÕ ãÝØŬØÔÙØ ãÙÜàÝØ ŅØÝèÙå ãÙÜàÝØ Ņã×Úì× ãÙÜàÝØ Ŭ ãÙÜàÝØ îÙäÙàâ Ŋ×ÙæÙ ØêÝìÙÖ×Ùè ãÙÜàÝØ ŅãÝåÝìèë ãÙÜàÝØ ŅØÕàåÝÜìÕ

03-618-9999 www.shainfeld.com

HILTON PODGORICA

Š— ‚Œ–‚ Š’Ž‡—

Ŋîìíèîâ ÝîàÕ Øâìà àâåß Ø×âæâ àæ îÙìÝÝî ×àèäÝíîìâÙí Øäí 30 ÞíâÕ áÝìÔÙèâØ îÙäÙàâÕ îÙíèÙÛâ îÙäØà áÝßÙÚ ÙäÝîÙÛÙëà ÝèàÔí áÝìÙíæ ØíÙàí ëÝäæØàÙ ÙäÝÛìÙÔ îÔ ëäèà áÝÕØÙÔ ÙäÔ ŊáàÙæÕ áÝèÝØ îÙâÙëâà áÝàÙÝÜÙ ŅìîÙÝÕ áÝä×æâÙ áÝâæÜâ àí æèí ū àßÙÔØ ØÚ ØäÙíÔìÕÙ íÔìÕ ŊìîÙÝÕ ÕÙÜØ îÔ áØà ŊáÝåìè ÝßÙÚ áÝìÙÜÝ×äÙëÙ áÝèí îÙÙê áÝÔìÛÔ ÙÝàæ ŅìíßØÙ ÝîìÙåâØ Ý×ÙØÝØ ÛÕÜâØâ áßìÙÕæ áÝääßîâØ ŅÙäàí áÝìíßÙâØ áÝßÝì×âØ áæ àÙÝÜØ ÝàÙàåâÕ ãÙâØ áÝæÝëíâ ÙäÔ îÛêäâØ îäÙßîâà ÙèÝåÙØ ŊáÝëîìâ îÙâÙëâà îÙæåâÕ áßîÔ áÝÙÙàâÙ çÝß àí áÝâÝ îÙäÙÙÖâ îÙÝäßîÙ îÙÝÙàÝæè ŅŢáÝìÛÕä áÝßÝìÔîÕţ Ý×ÙØÝØ ìâÚØ ÝàÙ×Ö àí îÙæèÙØ ×Ùæ îÔÚØ Ŋ×ÙæÙ ŅáÝäÜëàÙ áÝàÙ×Öà áßîÔäØÙ áßäÙêì îÙæÝÕí ŅáÝìÕ×Ø ìÔíâ Øàæâàí Ùä×âà îÙäÙìÛÔØ áÝäíØ áÝíÙàíÕ ØÕÙíî áæ ŅÝíÝÔÙ ÝæÙêëâ ìÔíÝÝ ×Ýâî ÙäîÔâ ÙàÕëîí îÙìÝíØ ãß àæÙ ŅáÝÕÙíÛ ÝßØ áØ Ôà ØâìÕ ØíèÙÛ àæí áÝäÝâÔâ ×àèäÝíÕ ÙäÛäÔ Ýß ŊØÝÝäè àßà Ý×ÝÝâ ØäæâÙ ØàÔí àßà ŊØäí 30 ìÕß ŅáÝìíèîâ

03-618-9999 www.shainfeld.com

HILTON PODGORICA

Š— ‚–‡ƒ~‚ Š’Ž‡—

îèÜÙæ îÝîÝÕ ØíÙÛîâÙ îÝîìÙåâ îÝ×ÙØÝ ØìÝÙÙÔâ îÙäØà áßà æÝÖâ àōÙÛÕ áÖ ŅîÝÕÕ Ùâß ØìÝÙÙÔØ àæ ãÝÔōí Ù×ÝæØ ŅîÙäÙìÛÔØ ØäíØ áÝíÙàíÕ ÙäÝîÙíèÙÛÕ ÙÝØí áÝÕì áÝÛìÙÔ ŊØâÛÙ ŋîÙâÙëâØÙ áÝÔàÝÖØ ŅîÙ×æØ ŅáÝæëìØ àßâ áÝÔàèä Øß áÝíäÔ ÙÔêâî ×Ùæ ãßÝØ Ŋō×àèäÝí àí ÙìÝßÚÝíáÝàßÔâáÙæÜà ÙßÚîØíèÙÛ ÙÚÝÔÕ ŋáÝàÙ×Ö Þß àß îÙ×ÛÔÕÙ îÙÕÕà ÕÙìÝëÕ ÙíÙÛî ãßÝØ Ņ×àèäÝí àí îÙíèÙÛÕ áÝÝëÙ ÝÛ àßØ ŋÔâÔÙ ÔÕÔ îÝÕâ ÝîìÙåâØ Ý×ÙØÝØ ÛÕÜâØ îÔ áßà îÝ×ÝåÛîÝ×ÙØÝ ØëÝÚÙâ ŅîåäßØîÝÕÕ îÙàÝèî ŅîÙÝäìÙîîÙÔêìØÙ áÝìÙæÝí Ùäà íÝ çåÙäÕÙ ŅãÕÙâß ×Ýß àßÙÔ áæ áÝÝàèß îìíæÙâ ØìÝÙÙÔØ áÝÖÛÕÙ ŅŢáÝìÛÕä áÝßÝìÔîÕţ ìâÚØ ÝàÙ×ÖÙ áÝäÚÛ àí áÝæ×ÙÝ ÙäÛäÔ ū îâàíÙâ ØìÝÙÙÔ áæ ×Ýâî îßàÙØ îâàíÙâ ØíèÙÛ ŊØÛâí ãÙâØ ãÙâØÙ ÞàâØ ŊØäí 30 ìÕß íÖìÙâ ØÚ ÙäàêÔ Ýß

03-618-9999 www.shainfeld.com

HILTON PODGORICA

Š—…ƒ–‡~‚ Š’Ž‡— ‚Œ–ƒ€ ˜‡ƒƒ…

ØÚíßíæ×ÙÝ ìÕßáæÜí Ýâŋ×àèäÝíàíáåìÙèâØÛÕÜâØàí ÙÛÕíÕìâÔä Ôà ãÝÝ×æØâ ŊîÙâßÙ îÙßÝÔ ŅîÙìíß ńàÚìÕ ãÔê Ýåßä ØíÙàí ÙäîÙÔ áÝÙÙàâ ŅàßÙÔà æÝÖâ ŊÔōÜÝàíÝäÙíÛäØíâÖōØìØàíÙÛÙëÝèîÛîîÝ×ÙåÝ ØìÙêÕî×èëÙâìíßÜÔàÖîÙìíßØ áÝìÔÕØ ŊÙäÛÕÜâ îÔ îÙÔêÙÝØ ØäâÙ Øäâ àß àí áÝâæÜÕÙ îÙÛÝìÕ îíÖìÙâ îÙßÝÔØ ÝâÙÔàäÝÕ îÙÙê áÝÔÝÕâ ÙäÔ ŊãÝâÔØà Ý×ß îÙÔìà áÝÕÝÝÛí ÙØíâ áØ àßÙÔØ Ýì×ÛÕ áÝÝëäæØ îÙâßØ ŊÚäßíÔÙ ÛìÚâ îÙ×æ ÛåÙäÕ áÝìíß áÝÝ×ÙØÝ áÝàßÔâÕ áÝÛâîâØ áÝìÙÜÝ×äÙëÙ áÝèí àí áÝìÔÕÕ îÙÔàâ ÕìæÙ ìëÙÕ îÙÛÙìÔ ŊãÙÝâ× àß àæ áÝàÙæ ãÙàâÕ àßÙÔØ Ýì×ÛÕ ÙÔêâîí ãÙÙÖâØÙ îÙìÙÜÝèäÙë ŅîÙÖÙæ ŅáÝÛÙäÝë ŅîÙèåÙî ŅáÝÜàå ŅáÝëìâ ŅáÝÖ× ŅáÝìíÕ ÝäÝâ ŅÕÙÜ àßÕ áÝÔàâØ Ŋ×àèäÝí àí ×ÛÙÝâØ ÔÕì ÔíÙ×ÝëØ áæ Ôàâ ãÙÝåäèâ áÝäØä áîÔ îÕíÕ ŊáÝä×æâÙ

03-618-9999 www.shainfeld.com

HILTON PODGORICA

‹‡†Š ‹‡…ƒŽ‡•ƒ

03-618-9999 www.shainfeld.com

HILTON PODGORICA

‹‡’—‚ ˜ƒƒ” Š’Ž‡— Š—

áÝàßÔâ çí ŅìëÙÕ îÛÙìÔ çí ŅáÝÜàå çí ŅáÛ ÛÕÜâ çí ŅÝíÔì çí ààÙßØ Ùäàí ÕÛìÙâØÙ àÙ×ÖØ îÙÙêØ ØìÙíØâ áÝìÙÜÝ×äÙëÙ áÝèí áàÙß ŊáÝÛÙäÝë çíÙ ÝÕàÛ ìÙÜÝ×äÙë çí ŅØÙÙìè ìÙÜÝ×äÙë çí ŅáÝÝ×ÙØÝ àßÙÔ ÜÝìèî áßìÙÕæ ÙäÝßÝÙ ÙàâæÝ áØ áØÝìÚÙæ îÙÙê çÙîÝíÕ ŊáÝÝâÙÔàäÝÕ áÝåìèÕ ÙßÚ ìíÔ ØäÙíÔìØ ãÙÙÖâ àæ Ý×ÙØÝØ ÛÕÜâØ îÙäÙäÖåÙ ØâìÙÖ ÛÕÜâ ŅîÙÛÙÛÝäÙ áÝæÕê ŅáÝâæÜ àí æèí ààÙßØ ÕÝØàâÙ ìÝæåâ Ŋ×Ùæ àí Ôàèä áæÜÕ ŅÛåèà ìíß ŅÙÝîÙ×æ

03-618-9999 www.shainfeld.com

HILTON PODGORICA

‡–‡~‚ ‡Š•–†‚ Š’Ž‡— Š—

íäíäà áßà ëíÛîâ Ŋ×àèäÝí àí Ý×ÙÛÝÝØ ÝìÝÔØ ãÝàëìÜØ ÝíèÙÛ ãèÙÔÕ áßÝäèà ÛÙîè áÙÝØ ÞàØâÕ ŅáÝääæìâ áÝàÝÝÜëÙë ŅáÝìÛÕÙâ îÙäÝÝ ŅØâÛ ØÝîí ŅØìë ØÝîí áæ ìÕâ ÙäØîÙ ãÝàëìÜà ÙåäßÝØ ŋÙØíâ ŊáßìÙÕæ áÝäÝßâ ×àèäÝí àí áÝèíØ ÝÕÙÜí áÝÛÙäÝëØÙ îÙ×ÛÙÝâØ îÙÖÙæØ ìÛÕâÙ ØäÙæØ îÙìÝè ŇáÝÕæì ÙìÔíÝî Ôàí ìëÝæØ

ëìÔè áÝàÕÛ 03-618-9999 www.shainfeld.com

HILTON PODGORICA

ëìÔè 4

ëìÔè áÝàÕÛ

îì×í îÙÝäëØ

Ôîà× ÝÜÝå

HILTON PODGORICA

ëìÔè 1

ëìÔè 3

ëìÔè 2

‹Š—ƒŒ ‹ƒ•‡Œ –‡‚ Š

îì×íÙ ÕÙÛì×âØ ×Ýà ŅáÝèÝ áÝëìÔè ØíÙàí ãÝÕ ØêÝìÙÖ×Ùè ìÝæØ ÚßìâÕ áëÙââ ØêÝìÙÖ×Ùè ãÙÜàÝØ ãÙàâ ŅáÝ×àÝà áÝëÛíâ îäÝèÙ ÜâÛí îÙäÛàÙí ŅØÕÝíÝ îÙäÝè áæ ëìÔè Ùà ãßÙí ãÙàâØ àÙâ ŊîÙÝîìëÙÝØ îÙÝÙäÛØ ŊáÝÔàÝÖØ àßà áÝÔîâØ áÝàÕÛ àÙàåâ áæ îÙÔëîèìØ ëìÔè ØßÝàØ ëÛìâÕÙ Úßìâà ×æ îÙÝÙäÛØ îÙìíæ Þì× ìÙÕæàÙ ìØäØ îÔ îÙêÛà ŅìÝæÕ áÝëìÔèØ ãÝÕ àÖìÕ àÝÝÜà ÙàßÙî ãÙàâØâ ŊÝÜÝå Ôîà× àÙ×ÖØ îÙÝäëØ

03-618-9999 www.shainfeld.com

HILTON PODGORICA

ƒŠŒ ƒ†Š‡‚ ‚”‡–ƒ€ƒ’ HILTON PODGORICA

áÝÔÖ ×àèäÝíÕ ÙäÔí áÝÝîìëÙÝØ ãÙÜàÝØ îÙäÙàâ îìíìíà Øí×ÛØ îèåÙîØ ŅØêÝìÙÖ×Ùè ãÙÜàÝØà áÝÔÕØ áÝßÙìÕ ŊáØÕ áßîÔ ÛìÔà ŊîëäèâÙ ØâÝæä ØÝØî ÙìÖäÜäÙâÕ áßîÙØíí Ý×ß Ø×ÝèëÕ ìÛÕäí ×Ôâ ìÔÙèâÙ í×Û ãÙàâ ÔÙØ ØÝêÝìÙÖ×Ùè ãÙÜàÝØ ŊæÝêØà áÝàÙßÝ ãÙÜàÝØ îÝâàÙæØ îÙäÙàâØ îíì áæ îÙìÝÝî ×àèäÝí ëìí ŅîÝîìëÙÝ ØìÝÙÙÔÙ áÝàÙæâ áÝÔäîÕ ÛÙìÝÔ ìíÙß ì×Û ŅîÙÔÝìÕÙ ÝèÙÝ ÝàÙèÝÜ ãÙÙÖâ áæ íÝ×Û Ôèå Úßìâ ŅØÝÛí îßÝìÕ Ņîåäß îÝÕ áßîÙíìà ×Ýâæâ ãÙàâØ îÝÕ áÝàÙ×ÖÙ áÝÕêÙæâ àßÙÔ Ýì×Û ŅîÙÛÙÙìâ îÙèå áæ ØèØèÝ ÝÕÙà ŅîÙàÙëíâÙ áÝäÙßÝàØ ÝìÝíßâ ÕÜÝâÕ ìÚÕÙÔâ ëäæ ŊÝÕÙàÕ ëì ÝíèÙÛ ÜäìÜäÝÔÙ

03-618-9999 www.shainfeld.com

HILTON PODGORICA

‡ƒŠ ƒŠŒ‚

03-618-9999 www.shainfeld.com

HILTON PODGORICA

Š‰ƒ~‚ ‡–… ˜Ž‰ ˜‡ƒ

03-618-9999 www.shainfeld.com

HILTON PODGORICA

–~ƒ’Œ‚ €€‚ ƒŠŒ‚ Š—

03-618-9999 www.shainfeld.com

HILTON PODGORICA

‹‡–… ‹‡•Ž’Œƒ ‹‡…ƒƒ–Œ

áßà ÛÝÜÕÝí ìÝíæ ìÙÚÕÝÔ áÝààÙßÙ Ý×ÝàÙåÙ Ýäì×Ùâ ãÙäÖåÕ ÙÕêÙæÙ ÙääßÙî ØêÝìÙÖ×Ùè ãÙÜàÝØÕ îÙÜÝÙÙåØÙ áÝì×ÛØ ŅØÝÜÕâÔ ì×Û ŅØ×ÙÕæ îäÝè ŅìÕ ÝäÝâ ŅŎêäÝÔ 40 Þåâ ÙÔêâî áßì×ÛÕ ŊØíèÙÛØ àß ÞíâÕ îëäèâÙ ØâÝæä îÙØí Ŋáßà ìîÙÝÕ áÝâÝÔîâØ ØÜÝÙÙåØ ÙÔ ì×ÛØ îÔ ìÙÛÕà ìîÙä ëì áßà Ŋ×ÙæÙ ìÝÙÙÔ ÖÙÚÝâ

03-618-9999 www.shainfeld.com

HILTON PODGORICA

ƒ†Š‡‚ ~’ ‹‰Œ” ˜~ ƒ•Ž’

îÛëà îäÝÝÙêâ îÙäâ×ÚØ ÔÝØ ØíèÙÛ Ŋîëäèâ ØíèÙÛ àí ãÙÝæìØâ ×ìèä ÝîàÕ ëàÛà ãâÚâ ÙßèØ Ôèå ÝàÙèÝÜ éÛàØÙ ÛîâØ îÔ ììÛíàÙ ŅáÝ×àÝÕ àÙèÝÜØâÙ Ø×ÙÕæØâ ÛÙäà ŅáÝâÝ ìèåâà îÝäæÕÙîØ áÝÝÛØ îìÖíâ ØëåèØ ÙäØîÔèåÕ ŊãîÝä ëìíØâß ëäèîØàÙ ŅçÙÖà îÙÝÖìäÔØ îÔ ÕÝíØà ŅæÖìÝØàÙ ØâÝíä îÛëà ŅçÙÖÕ áßàêÔ ÙìÕÜêØí ŊáÝåÙäâÙ áÝÝæÙêëâ áÝàèÜâ îÙÙê àí îÙäâÔäØ áØÝ×ÝÕ áÝŎÚÔåâÙ îÙÔÝìÕ ŅÝèÙÝ ÝàÙèÝÜâ ŊîÙàÙëíâÙ áÝäÙßÝàØ ÝìÝíßâ ÕÜÝâÕ ìÚÕÙÔâ ààßÙíâÙ àÙ×Ö ìíÙß ãÙßâ áÖ àæèÝ ãÙàâÕ ŅÝÚÙëŎÖ ŅØäÙÔå ŅÝ×äàÝÔî ŅÝ×ÙÙí ŅîÙâÛ áÝäÕÔ ŅÝÔÙèì ŅÙêÔÝí îÙäÙäÖå ãÙÙÖâÕ áÝÝÙåÝæÙ áÝàÙèÝÜ ńÔèåØ ÝîÙìÝí ãÝÕ Ŋ×ÙæÙ ŅìíÙß ì×Û ŅîÝâÝäè ØßÝìÕ íÔìâ áÙÔÝîÕÙ áÙàíî îèåÙîÕ áÝàÙèÝÜØ àß ŀŀ

03-618-9999 www.shainfeld.com

HILTON PODGORICA

‚‰‡– –—ƒ‰ –…ƒ

03-618-9999 www.shainfeld.com

HILTON PODGORICA

˜ƒ’ƒ‚‚ “‡•‚ Š—

àæ ãÚÛÙ ìâÚß æÝèÙØ àÔìíÝ ŊØàÙ×Ö ØâíäÙ îÙÔàä ÝîàÕ îÙÝÖìäÔ àæÕ áÝìâÚØ ÝàÙ×Öâ ìêÙÝÙ ãâÙÔ Ŭ åäìè àÔìíÝ ŊàØëØ îÔ ÕÝØàâÙ ãÖäâÙ ìí ÔÙØ áØÕ ōáÝÝÛØ àÖæâōÙ ãÙÖÝä àí ÙàÙÖàÖōÕ ààÙß îÝìíèÔ ØâÕ àß sky lake îàÝØëÕ ÝíÔì ãÚÛß íâíâ ÝåÙÝ ŊîÝÕ ãÕà ÞèØÙ îÙÕì áÝâæè ÙäàêÔ æÝèÙØ Ŭ éìÙÙí ÝåÙÝ ÝâàÙæØ ãÚÛØ ÝÚßìâØ ìèåØîÝÕÕ ØëÝåÙâà ìÝßÕ ØìÙâÙ áàÙæØ ÝÕÛìÕ îÙÖêØÙ áÝÜìêäÙë ŅîÙàÝèîÕ ìÝ×î æÝèÙâ ŅŎéÝÕ ÝâÔÝâÕ ŊáÝÛßíä ÝîàÕ áåë ÝæÖì ëèåâÙ ØâíäØ ÝëâÙæà ì×ÙÛ ÔàèÙâØ ÙàÙë ŊØÙÙëîŬÛîèÕ îÙäÚÛà ÝîàÕ îÙìÝêÝà í×Û ëâÙæÙ æÖÙì ÔÝÕâÙ ŅáÝæÝîèâ ìëÝæÕÙ áÝääæì ŅáÝÝåÔàë áÝ×ÙÕÝæ ìêÙÝ ū ØèÝ ÝàÔ ÙìÜåÔâ ŊîÙÛßíä ÞÕÝàìë àí îÝÜäîÙÔØ ÙîìÝí ÝÕÕÙÛ áîÔ áÔ ŊÞÕÝàìë Øâàí Ŏì àí îÝàëÝÚÙâØ Ùßì× ÞÝíââ Ŭ ìèÙå ÝëÚÛ ŊÝëÚÛ àí ØÔàèÙâØ ÙîìÝíà ÕÝíëØàÙ áÝÝäÝæ áÙêæà áÝäâÚÙâ áîÔ ŅáÝÝìÙëâØ áÝæÙêÝÕà áÝæÖæÖîâÙ áÝäâÙÔÕ áÝÝÙäÝí ÙäßîÝÝ ŐáÝìÛÕä áÝßÝìÔîÕ îÙæèÙØØ ŀ

03-618-9999 www.shainfeld.com

HILTON PODGORICA

˜ƒ’ƒ‚‚ “‡•‚ Š—

ōåæÛâÝí çÙÔō îëØà ãàÙå ŋîÙ×Ýèà ÝíÝ ìêÙÝØÙ ÕîÙßØ ŅãÝÛàâØ àæ ìâÔä Ôà ×Ùæ Øâ Ŭ îÙ×Ýèà ÝíÝ îÝÕ àßÕ Üæâß íÝ ōáßàí ØäÝÖäâØ ÝäÔÙō ÙâÙÕàÔ îÔ ŊōÞæàì×äÝëō áÝìÝæêØ îëØà àí ÝàëÝåÙâØ ëÝèâØÙ îÙâíà ãÝÛàâ ÝíÝ ŊáÝÕì áÝèÙêàÙ áÝäÝÚÔâà ÙßÚ ōØíìè îÙÕëæÕ ØíÝâÛōÙ ōÝíÝíÕ ÝíÝÔō ÙÝîÙÝäßî ŅàÔìíÝÕ àßÕ æÕë Þì× áÝæâÙí ÙÝìÝíîÔÙ îÝ×ÙØÝ ØëÝåÙâ àí ëäæ îÙëèØÕ ÕìÙæâ ŅìâÚØ îÝÝíæîÕ ìîÙÝÕ áÝàÙ×ÖØ ŊÛâíâ æÙìÝÔ ãÚÛ ÙäÝØ ãâàØ ìßííÝ ŊōØàæÝō ÛÝàêâØ áÙÕàÔØ îÔ ÔÝêÙØí áåìÙèâØ ãÚÛØ Ŭ éÝÙÙí àÚÔÕ Ŭ ãâàØ ìßííÝ æÝâíØí ìÛÔà Ùà ØëäæÙØ àÚÔÕ ìÝæÕ ×ÙÕß îìíâ ŊØâíäà îì×ÙÛÙ ØÜÝÜìâ ÙîàÝèîí ëÙâæ íÖì àæÕ ŊàÚÔÕÕ îÙÕìîØ àßÝØÕ ÙàÙë îÔ ×æÙ ŅØëØà áÝëØ 98 îäíÕ ŊáÝÜìêäÙëÕ æÝèÙØ ìÕß 5 àÝÖÕÙ 4 àÝÖÕ ìîäåè ×Ùâàà àÝÛîØ Ŭ ìÝÕ× ãìÝâæ áÝÕìëâ ÙîëØàÙ ãìÝâæ ŊîÝîìÙåâÙ îÝ×ÝåÛ ØëÝåÙâ àæ íÖ× áÝâíáØíß áàÙæØ àßÕ æÝèÙØà ÙëÝèåØ áÙÝØ ÝìÙëâ ìâÙÛ áæ ŅØäØâ ŅØæÝîèâ ØæèÙØ Ŋ×ÛÔß áÝÝäÙàÝÛÙ áÝÝî× ŅàØëØ îÔ áÝíÖìâÙ áÝÛâíâ ŅîÙÕÕà ŊæÙâíà çÝß ×Ýâîí ìâÚØ ÝìÝìÖíÙ Ý×ÝåÛØ ìâÚØ ÝêÙàÛ ŅáÝæì ×âê áØ ÔàØ áÙÔÕäÚÙì ÝäÕÙ ìäÝ×åÜÙÖ àÔìíÝ Ŭ áÝæì ×âê éìÔ ÝìÝíÙ áÝÝîìÙåâ áÝìÝí ŅîÝ×ÝåÛ ØìÝí ÝâÙÕàÔ 40Ŭß ÜÝàëØà ÙëÝèåØ áÝäí đĒŬ Õ ŅáàÙæØ àßÕ Ý×ÙØÝØ îÙèÙëîâ áÝìÝí áÝÝäíØ áÝÕàíâ áÝæèÙâÕ ŊîÝÚÖÙÜìÙèÙ îÝ×ìèå ŅîÝåÙì ŅíÝ×ÝÝ ŅîÝìÕæÕ Ùìí áØ ŊàÔìíÝ àÙ×Ö àÙëÕ ØìÝíà çìÜêâØ àØëØ áæ ×ÛÝ ŅîÙäÙí îÙÝÙ×ÝåÛâÙ îÙäÙí áÝäâÙÔÕ áÝÝÙäÝí ÙäßîÝÝ ŐáÝìÛÕä áÝßÝìÔîÕ îÙæèÙØØ ŀ

03-618-9999 www.shainfeld.com

HILTON PODGORICA

˜ƒ’ƒ‚‚ “‡•‚ Š—

ìíÝè Ù×Ù× ŅØèÙìÝÔÕ áÝßàâÙ ÕƉØìÔ ÝÔÝíä àÙâ ŅÝÝÙÙ×ÙìÕ îÙâÕ àæ æÝèÙØ ŇáàÙæØ àß îÔ ÙíÕß ÙÝÜÝØàí ìâÚÙ ãëÛí Ù×Ù× ŊãÙíÔìØ éÙìæØ îÝÔëÝìâÔØ ØÝÚÝÙÙàÜØ çÙîÝíÕ Jerusalem ÝâÙÔà ãÝÕØ æèÙâÕ Õßßâ ÙàÔ áÝâÝÕÙ îÔÙ îÙæâ× ×æ îÙíÖìîØÙ ëÙÛê áÝììÙæâØ ÙÝìÙèÝå ŅÙÝÜÝØà ÕÜÝâ îÔ ÙäîÝÔ ëÙàÛÝÙ í×Û æèÙâÕ ÙäÝàÔ æÝÖÝ ŊØìÝ×äØ îÝàÔëÙÙØ ÙîìÝí

03-618-9999 www.shainfeld.com

HILTON PODGORICA

ƒ–€Ž†ŽƒŒ ‚—…‚ ˜‰ƒ‰‚ ‚’ƒ–‡~ Š—

îäíÕ ëì ØîÙÔâêæ îÔ ØàÕÝëí áàÙæÕ îÙìÝæêØ îÙäÝ×âØ îÛÔ îÕíÛä ÙìÖäÜäÙâ ŅìÝßØà ØßÚ Ôà ãÝÝ×æí Ýâà ŊáÝàÙÝÜà áÙÝØ íÝí ìîÙÝÕ ÝàÔÝ×ÝÔØÙ íëÙÕâØ ×æÝà ØìØâ ×æ ØßèØ ÝâàÙæØ àØëà ØÝìæí ØÛîèí ÚÔâ Ŋ 2006 ìêÙæ çÙäÕ áÝâÝåëâ æÕÜ ÝàÙÝÜ áæ ×ÛÝ ØÙÙàíÙ ØæÝÖìâ ØíèÙÛ àí ÝàÔÝ×ÝÔ ÕÙàÝí ū ìîÙÝÙ àßØ ØæÝêâ ÙìÖäÜäÙâ ŊîÙâÝæäÕ îââÛâÙ ØÝäìë ØìÝÔâ íâíØíß ŅéÝëÕ ×ÛÙÝâÕ ŅáÝ ÝèÙÛÙ áÝèÝÜä îÙìæâ ŅáÝâÖÔ ŅáÝìØ àí ØâÝíä ÝìÖîÔ ÜìÙèå ÝÕÕÙÛ ÙÔ áÝ×àÝØ áæ îÝîÛèíâ ØíèÙÛà áÝæÝÖâáîÔ áÔ ŊáÝâæÜØÙ îÙäÙäÖåØ àßà áàíÙâ ×æÝ ÙØÚ Ŋ×ÙæÙ îÙÖâÙÔ ŅáÝåÙå àæ ØÕÝßì ŅáÝäÙìÙÜëìÜ ŅáÝèÝŎÖ ŅÖäÝÜèì ŅáÝìØ åÙèÝÜ Ùâß îÙÝÙàÝæè æèí ãÔß ÙÔêâî

03-618-9999 www.shainfeld.com

HILTON PODGORICA

ƒ–€Ž†ŽƒŒ

03-618-9999 www.shainfeld.com

HILTON PODGORICA

‚”‡–ƒ€ƒ’ ‚–‡‚ –‡

îÝàÔÝ×ÝÔØ×Ùëä ÙÚ ŊãåßÔîä ÙÕìÔÙèâØ ãÙÜàÝØ ãÙàâáÖ Ôêâä ãÔß ŅØäÝ×âÕìîÙÝÕØàÙ×ÖØÙ ÙìÖäÜäÙâàíØìÝÕØìÝæ ŅÙìÖäÜäÙâÕ îÙèÝØ îÙÝêëìÜÔØÙ æÕÜØ ÝìîÔ àßà áÝàÙÝÜà ØÔÝêÝà ŊØìêë ØæÝåäÕ áÙëâ àßà æÝÖØà ìíèÔíß

03-618-9999 www.shainfeld.com

HILTON PODGORICA

‚”‡–ƒ€ƒ’

îÙÔìà ŅÞàâØ ãÙâìÔÕ ìÝÝåà ŅØëŎêÔÕÙÖêìØ ÕÙÛìÕ ìÙÕæà ŅØëÝîæØ ìÝæÕ ÕÕÙîåØà ŅàÖìÕ àÝÝÜà çÝß ØêÝìÙÖ×ÙèÕ àæâ ØèÝØ ìíÖØ ŅãÙæíØ à×Öâ ŅØëÝîæØ ìÝæØ íÙìÔÙ ØìÔÜå ŅìÝæØ îÔ áÝêÙÛØ ØëÝäÕÝìØÙ ØŎêÔìÙâØ îÙìØä îÔ ŊîÙÝÙäÛØÙ îÙÝäëØ ÝÚßìââ ×ÛÔÕ ÖäÝèÙíà éÙèëà ÙÔ ŅáÝëÛíâØ îÙäÝè áæ áÝëÙìÝØ áÝëìÔèÕ ÛÙäà ŅìØäØ ŇîÙíæà Øâ ãÙâØ íÝ ŅìÙêÝëÕ

03-618-9999 www.shainfeld.com

HILTON PODGORICA

‡Žƒ’”‚ –ƒ„~‚

ØâÙ× ãÝÔí ÝæÕÜ ìíÙæ ãÔß ÙÔìî ŊÙōëåäÙÔ àí îÝâàÙæ îíìÙâ ìîÔß ÚìßÙØí ìÙÜÝâìÙ× ÝâÙÔàØ ëìÔèØ ãßÙí ãÔß îíâíâØ ëÔÝàÕŎÚ áÝàÝÝÜâØ îìÝÝæ îÔ ÙÔêâî ØÚ ìÙÚÔÕ ŊØìÝíæ ØÝÛâêÙ áÝÝÛ ÝàæÕ ŅáÝìØ áÝàÛä ŅáÝâÖÔ ŅÙà àæ ØèÝëíâØ ØÕÝØìâ îÝèêî î×ÙëäÙ ŅáÝìØÙ áÝîÙÕæ îÙìæÝ ÙÕÝÕå ìÙÛíØ áÖÔØ îÔÙ ŅÝìàÙèÙè Ýëå ìîÔß çìÙÛÕ ŊáÝìÜâ 1300 ÙëâÙæí ØìÔÜ ãÙÝäë àæâ îèÛìâØ ×ÛÙÝâÕ áÝêÝâÔà áÝìÜåëÔ îÖâÙÔ ŅÖäÝÜèì æåâà îÙìíèÔ íÝ ÝìÖîÔ ÜìÙèå ÝÕÕÙÛÙ îÙÛèíâà ŊØèÙìÝÔÕ áÝàÙ×ÖØ ×ÛÔà ÕíÛäØ áÝàÕÛ ëìÔèÙ ŅìØäØ ŊáÙëâÕ ÞÝì×âØ îÜàÛØ Ýè àæ áÝàÙàåâÕ áÝÝÙäÝí ÙäßîÝÝÙ ×ÕàÕ ØêàâØ ì×ÖÕ áÝàÙÝÜØ àßŀ

03-618-9999 www.shainfeld.com

HILTON PODGORICA

‚ƒƒƒ –ƒ†ƒ• ‡ƒŽ€”–‚

âōë 8 ŅÝÜÔÝì×ÔØ áÝØ ÝèÙÛ ãÝÕ ìîÙÝÕ ØèÝà îÕíÛä ŅÙìÖäÜäÙâ àí îÙìÝÝîØ îìÝÕ Ņ ØÙÙ×ÙÕ àí ØìÝÝÕÝìØ ŊáÝâàíÙâ ÚÝëìÙÜ ÝâÙ çÙÛ îæÙêì àí îÙâÙåë ãÕÔîÙÔÜâåØßÙîÕÙ ØâÙÛîèëÙâØëÝîæ ìÝæ ŅÝÜÔÝì×ÔØçÙÛØÞìÙÔàáÝäÝäèØîÛÔÔÝØ ìÙÜÙë ŊØÝìÜèß ÙîìÙêí éìèâØÙ ŅáÝØ ×æ îÙ×ìÙÝØ Ŋî×ÛÙÝâ ØìÙÜëÜÝßìÔÕ îäÝÝèÔîâØ îâåìÙèâ Ôèå îìÝÝæ ÔÝØ ÝÕÙäÖêìØ

ŊáÙëâÕ ÞÝì×âØ îÜàÛØ Ýè àæ áÝàÙàåâÕ áÝÝÙäÝí ÙäßîÝÝÙ ×ÕàÕ ØêàâØ ì×ÖÕ áÝàÙÝÜØ àßŀ

03-618-9999 www.shainfeld.com

HILTON PODGORICA

‚‡Ž‡†‡‡”

ãÙäÖåÕ áÝÜÙíèØ ìèßØ ÝîÕ ×êà ØÕí ìÔèØ îÙäÙâìÔ îÙßÚÕ áÝÕì áÝìÝÝîîßíÙâØ ŅÙìÖäÜäÙâ àíØëÝîæØ ØîìÝÕ ŊÔàÙëÝä ÞàâØ ãÙâìÔÙ ØäÝèåØ îÜì×äÔ Ņáæè àí ÝÜäîÙÔØ î×Ùëäà ×æ Øàæâ îåèÜâØ áÝëÙìÝ áÝêæ ãÝÕ îàîÙèâ Þì× ÙÕÙ ŅìÙÛíØ ìØØ ØäÙßâØ ãêÕÙà ìØ Ôêâä ìÙÚÔÕ ŊéìèâØ àí áÝØ×âØ çÙäØ çëíä Øäââ îÝèêî ŊáÝåÙå àæ Õßìà ÙÔ áÝäÙìÙÜëìÜÕ æÙåäà ÙàßÙÝ ÝìÖîÔØ ÜìÙèåØ ÝÕÕÙÛ

ŊáÙëâÕ ÞÝì×âØ îÜàÛØ Ýè àæ áÝàÙàåâÕ áÝÝÙäÝí ÙäßîÝÝÙ ×ÕàÕ ØêàâØ ì×ÖÕ áÝàÙÝÜØ àßŀ

03-618-9999 www.shainfeld.com

HILTON PODGORICA

‹€~ –~•—

éàâÙâ ãÔß ŊãÙàâØâ ×ÕàÕ âōë 20Ŭß ŅÙìÖäÜäÙâà ØÝäÕàÔ ãÝÕ àÙÕÖØ àæ ãßÙíØ àÙ×ÖÙ ØèÝ áÖÔ ŊØÔÝìÕØ ÝèÙÝâ îÙàæèîØ ÞÙî ØæÝÖìâ ØÝÙÙÛ ŅáÖÔØ Ýâ àæ áÝÝîæíß ãÕ áÝØ×â ÜÝÝíà îÔêà

ŊáÙëâÕ ÞÝì×âØ îÜàÛØ Ýè àæ áÝàÙàåâÕ áÝÝÙäÝí ÙäßîÝÝÙ ×ÕàÕ ØêàâØ ì×ÖÕ áÝàÙÝÜØ àßŀ

03-618-9999 www.shainfeld.com

HILTON PODGORICA

•–~’ ‚•~–€ƒ‡

áÝâ ÝêÙìæÙ îÙäÝÝæâ áÝÔÕÛä áØÝäÝÕ ŅãìÙÔÙ ÛÙíÔ ÝêæÕ ìÝîæ ŅØèÙìÝÔÕ áÝàÙ×ÖØ îÙìæÝØ ×ÛÔ ÙßàØâÕ ŅáÝÝÔìèØ áÝèÙäØ ãÝÕ áÝèÝŎÖ àÙÝÜà ÝàÔÝ×ÝÔØ áÙëâØ ÙØÚ ŊØèØèÝ áÖÔ ÞÙîà áÝßèíäØ ŊÙìÖäÜäÙâ àßÕ îÙèÝØ îÝèêîØ îÙ×Ùëäâ îÛÔà áÝæÝÖâ

ŊáÙëâÕ ÞÝì×âØ îÜàÛØ Ýè àæ áÝàÙàåâÕ áÝÝÙäÝí ÙäßîÝÝÙ ×ÕàÕ ØêàâØ ì×ÖÕ áÝàÙÝÜØ àßŀ

03-618-9999 www.shainfeld.com

HILTON PODGORICA

‚’‡Š ˜–Œ LIPA CAVE

îÛîâ áÝìÜâ 850 ÙÔ 450 àí ëâÙæà áÝëîìâ áÝìÙÝåà îÔêà ãîÝä ØÕ îÝëäæ áÝèÝÜä îìæâ ŊØâ×ÔØ Ýäèà ŊáÙëâÕ ÞÝì×âØ îÜàÛØ Ýè àæ áÝàÙàåâÕ áÝÝÙäÝí ÙäßîÝÝÙ ×ÕàÕ ØêàâØ ì×ÖÕ áÝàÙÝÜØ àßŀ

03-618-9999 www.shainfeld.com

HILTON PODGORICA

‚‡†~ƒ–• •‡Žƒ–ƒ

ÙÝìÙèäÙÔ îëìÚâÙ ìÝæØ ìßÝß ŅØìÝ×Ô ØâÙÛ îèëÙâ ØëÝîæØ ìÝæØ ŊØÝÜÔÙìë áÙì×Õ îÔêâäØ ëÝäÕÙìÕÙ×à àÙÝÜ Ŋ×ÙæÙ ìÝæØ àæ ØØÙÕÖ îÝèêîà ØàÙæí àÕßì ŅØèÙìÝÔÕ áÝëÝîæØ ×ÛÔ îåäß îÝÕ ŅîÝÜäâÙìØ îàÝÝÜØ ŅØÝèØèÝØ ŊáÝØ çÙÛ ÞìÙÔà áÝàÙÝÜÙ áÝåëâ àâäÕ ìÙëÝÕ áÝàÝÝÜâà ØæÝêâØ ÜÔÜÕë çÙÛØ îìÝÝæ îÔêâä ãÔßâ ëÙÛì Ôà

ŊáÙëâÕ ÞÝì×âØ îÜàÛØ Ýè àæ áÝàÙàåâÕ áÝÝÙäÝí ÙäßîÝÝÙ ×ÕàÕ ØêàâØ ì×ÖÕ áÝàÙÝÜØ àßŀ

03-618-9999 www.shainfeld.com

áÝàÙÝÜ áÝÔâêæà ÝÕÕÙÛÙ

HILTON PODGORICA

áÝìÜåëÔ

˜ƒ…’—Œ ‡–€˜~ †–ƒ’ƒ

ŋÝìÖîÔ ÜìÙèå ÝÕÕÙÛ áîÔ ÙÔ áÝ×àÝØÙ ØÛèíâØ áæ áîæÖØ ŊàÝÖÙ ãÙäÖå ŅáæÜ àßà îÙÕÝØàâ îÙÝÙìíèÔ ãÙâØ ÙÔêâî ÙìÖäÜäÙâÕ ØßÝàØ ëÛìâÕ ŅáÝ×àÝà áÝëÛíâ îäÝèÙ ÜâÛí îÙäÛàÙí ŅØÕÝíÝ îÙäÝè ÙÕÙ ØèØèÝ ëìÔè ãÙàâØ àÙâ ØêÝìÙÖ×ÙèÕ ŊáÝÔàÝÖØ àßà áÝÔîâØ áÝàÕÛ àÙàåâ áæ îÙÔëîèìØ ëìÔè áÝêÝâÔà áÝìÜåëÔ îÖâÙÔÕ ìØäØ àæâ ìÝÙÙÔÕ çÛìà ŅÖäÝÜèì æåâà îÔêà ÙàßÙî ÙìÖäÜäÙâ àí ÝäÙèêØ ìÙÚÔÕ çåÙäÕ ŅáÝåÙå àæ ØÕÝßìÙ áÝäÙìÙÜëìÜ ØÝäÝÜÝÝê ìÙÚÔÕ ŊØèÙìÝÔÕ áÝàÙ×ÖØ ×ÛÔà ÕíÛäØ áÝàÕÛ ëìÔèÙ Ņ×ÛÙÝâÕ ŊîÙÕÝØìâ îÝèêî îÙ×ÙëäÕ ØìÝêæÙ áÝÝèØèÝ áÝèÙäÕ áÝèÝŎÖ ÝàÙÝÜà îÙìíèÔ

03-618-9999 www.shainfeld.com

áÝàÙÝÜ áÝÔâêæà ÝÕÕÙÛÙ

HILTON PODGORICA

áÝìÜåëÔ

€Ž‡†’– Š ‚‡‰–ƒ ‹‡ƒ

03-618-9999 www.shainfeld.com

áÝàÙÝÜ áÝÔâêæà ÝÕÕÙÛÙ

HILTON PODGORICA

áÝìÜåëÔ

†‡‡— ‹‡Žƒ–ƒ†•–†ƒ

03-618-9999 www.shainfeld.com

áÝàÙÝÜ áÝÔâêæà ÝÕÕÙÛÙ

HILTON PODGORICA

áÝìÜåëÔ

‹‡Œ •–~’

03-618-9999 www.shainfeld.com

HILTON PODGORICA

ńáÝÝâÙÝ áÝàÙÝÜ áÝâÝ 4 ëìÔèÕ áÝèÝŎÖ àÙÝÜ ŅØÕÝÕåØÙ ìÙÜÙë ŅÝäÙèêØ ìÙÚÔ ØÝÜÔÙìë ū ëÝäÕÙìÕÙ× ŅØëå×ìÖÙÝÕ ìÔ×Ôëí áÖÔÕ ÜÝÝí ū àÙÝÜ áÙÝ ÝêÛ Ƴ áÝÔäîà áÔîØÕÙ ÞÝì×âØ îÜàÛØÕ ÝÙäÝíà ãîÝäŀ Ŋîâ×ëÙâ Øæ×ÙØ ÔààÙ àÙÝÜÕ îÙèîîíØ ÝÔ àæ ìÚÛØ ãÝÔ

‹‡Šƒ‡† ˜Š‡… ‹~Š D ˜ƒ‡Ž‰ ŠŠƒ‰

03-618-9999 www.shainfeld.com

HILTON PODGORICA

˜ƒ…ƒ•Š ‡’Š~ ‹‡”ƒ–Œ ‹‡–„ƒ… “‡• Š‰ Š’Ž‡— ‹

ŢŎéÝÕÙëìÕ ÚæÕţ ōŇîÙÝØà ÞÝìêí Ùâß ëÙÝ×Õ ÔÝàèØà ãÖìÙÔâ àßØ ×àèäÝí àêÔō

ŢÜÕìí îÝìÙÔţ ōØâìÕ ÛÙìÝÔØâÙ áÝíäÔØâ ŅØìÝÙÙÔØâ ×Ôâ ÝîâíìîØō

ŢîÙ×Ýèà ×Ù×ţ ōáÝÝÛ Ùíæ áÝ×àÝØ áÖÙ ÙäÝäØä ×Ôâ áÝìÙØØ ÙäÛäÔ áÖō

ŢÝàÔÙâí åÛäèţ ōáÝàÙ×Ö ÝßØÙ áÝìßÙâ ÝßØ áÝìâÚØ áæ ŅáÝäîÙä áØ îÙæèÙØ ØÚÝÔō

ŢàÔÝÚìîÛèíâţ ōŇá×ÕàâîìÛÔØìÕÛçÔà ÙäìÚÛÔà ×àèäÝíáæ àōÙÛà ÙäåÜí ÚÔâō

ŢáÝÝÛ Ø×ÝÕÙìţ ōí×Ûâ áÝäØä Øäí àßÙ ×àèäÝí áæ áÝåÜ ÙäÛäÔí îÝíÝâÛØ áæèØ ÙÚō

ŢãÙìØÔ îÛèíâţ ōŇáÝÕßÙß Øìíæ àí ØâìÕ ØÝØ ãÙàâØ îÝÕÕ ÛÙìÝÔØō

ŢÝâæ ãÕ ØÝîÕţ ōŊÙÝØ Ôàß Ùâàæä Ýàí ÕÖØ ÝÕÔß ŊÙØíâ ÙØíâ ØÝØ ãÙàâØ îÝÕÕ ÔèåØō

ŢÝëåÕàâ áÛäâţ ōàëíâà áìÖÙàÝë 5 ÙäèåÙØ ŊŊŊáàÙæ àí ÙäÙÕÝì àßÙÔ Øâßō

ŢÖàÚâÔ åÝìÙâţ ōààßØ ãâ áÝÔêÙÝ ÜÙíè áÝßÝì×âØÙ áÝäÝÝäæâ ÙÝØ áÝàÙÝÜØō

ŢãàÙÖ ÝíÝţ ōîÙÕÕà ÕÙìÝëÙ îÙ×ÛÔ àí ØíÙÛî íÝÙ áÝÖÙåØ àßâ áÝíäÔ áÝæÝÖâō

ŢãÕÙÔì îÛèíâţ ōáàÙæÕ áÝèÝ ÝßØ îÙâÙëâà ÙäîÙÔ áÝÛëÙà ×àèäÝíō

Ţéß ÙØÝàÔţ ōŇàßØâ àßØ îÔ ØÕ áÝàÕëâí ØíèÙÛÕ æÝëíØà Ýà ØÙÙí ìîÙÝí ÝîäÕØō

ŢãÝÝÜíäÝÙà ØÝÕÙÜţ ōŊáàÙæà áîÙÔ çÝàÛâ Ôà ŊãÝÝÙêâ îÙìÝí áæ ŅÕÖ áæ ŅãÙÝåÝä áæ ØìÕÛ ×àèäÝíō

03-618-9999 www.shainfeld.com

HILTON PODGORICA

ńîààÙß ØàÝÕÛØ ÕìæÙ ìëÙÕ îÛÙìÔ ŅØêÝìÙÖ×Ùè ãÙÜàÝØ ãÙàâ ŅîÙìÕæØ ŅîÙåÝÜ ÝíèÙÛ ÝìÝÔ ìÕ ŅáÙÝØ Þíâà ãÙÚâ îäßØ Ņìíß ÜÔàÖ îÙÔàâ Ôàâ ãÙÝåäè îÕíÕ ŊáÙÝØ àß ÛÙîè áÝìîÔà îÙåÝäßÙ áÝàÙÝÜ ŅáÝÛÙÜÝÕ ńààÙß Ôà

03-618-9999 www.shainfeld.com

Ĥĥė ĔČĘĎ HILTON PODGORICA

HILTON HUA HIN

ŇçìÙÛØ àí áÛØ ×æÝØ ãÝØŬØÔÙØ ãÙÜàÝØÕ ×àèäÝí Hua Hin ìíß ÜÔàÖ ØâìÙÖ ÛÕÜâ áæ ØÔàâ ØíèÙÛ ŇÛìÚâÕ ÞèØâà ØÝäí Øäí áÝâÝØ×â ÕßÙß ÝàÙÝÜà îÙìíèÔÙ ŅîÙìÝÝî ×àèäÝí îÝÕâ áÝèíØ àí áÝßÝíââ îÔ ØÛàêØØ ŊáÝëäèâ áÝì×ÛÙ îÙÜÝÙÙå áæ ãÙÜàÝØ îíì àí áÝÕßÙß 5 ÝîìëÙÝ ãÙàâÕ ÛÙìÝÔ ŇãÙàâØ ŊãÙÜàÝØ ãÙàâ àí àßÙÔØ Ýì×ÛÕ íÖÙâØ áÝèíîÙÙê àí ìíß ÜÔàÖ ØâìÙÖ ŇàßÙÔØ ŊãÝØŬØÔÙØ ãÙÜàÝØ ãÙàâÕ ØäÝà áæ áÝâÝØ×â ÕßÙß ÝàÙÝÜà îÝâÙÝ ØÔÝêÝ ŇáÝàÙÝÜØ

Ø í è Ù Û Ø î Ô Ø í Ù æ í Ø â Ø Ú

2018 ēĝĠčđ ĤČđĜĕč ĐČĕĢĕ ĕėĕĤČĦ ØÕÝßì ŅÞàâØ ãÙâìÔ ŅØàÝàØ ëÙí ŅçêØ ëÙíØ ŅãÝØŬØÔÙØÕ áÝèÝ áÝàÙÝÜà îÙìíèÔ æÕÜÕ 4x4 ÝàÙÝÜ ŅáÝíÛäÙ áÝäÝäî ŅáÝìâä æèÙâ ŅáÝåÙå àæ ØÕÝßì ŅáÝàÝè àæ Ŋ×ÙæÙ ÜàÜÙÔÔÕ ÖäÝèÙí Ņ×äàÝÔî àí æèÙíØ !!ĐĠđĤĕČč ğĝđĜ ěđĘĚ ēĝĠč

¶¸´´Ç½´ ¼²Æ´½ ¾¸½µ½ ¼º¶ 03-618-9999 www.shainfeld.com

ØÔÝêÝ ÝßÝìÔîà áÝæêÕâÙ ÙìíëîØ 03-6189999

ÝìÝÔ ìÕ áÙÝØ àß ÛÙîè ØÝÝîíÙ ×ÙÕÝß áæ áÝÝíèÙÛ

ÕìæÙ ìëÙÕ îÙÛÙìÔ áÝÝëäæ áÝìÔÕÕ îÙÔàâ ìíß ÜÔàÖ Ôàâ ãÙÝåäè îÕíÕÙ

ãÙÜàÝØ ãÙàâ áÙëÝâÕ ìÔÙèâØÙ í×ÛØ ØêÝìÙÖ×Ùè ØìÝÕØ ìÝæÕ ÝÚßìâ

ÛŊàŊÜ áÝÝÙäÝíà ãîÝäŀ

ØâìÕ ÛÙìÝÔ îÙìÝÝî ×àèäÝí àí ØØÙÕÖØ ÝàØäâ àí ×Ùâê ÝÙÙÝà áæ ØíèÙÛØ àß ØìÕÛØ

í×Û ×æÝ áÖÔØ ŅìÙÜÝâìÙ×Ø ëìÔèà ëìÔè ŅìÙÜÙë ŅØÙÙ×ÙÕ ŅìÙÛíØ áÖÔ ŅØÝÝäÝÜÝÝê ŅØëå×ÔìÖÙÝÕ ÜÔÜÕëÙ ëÝäÕÙìÕÙ× Ņì×Ôëí ŅÝìÖîÔ ÜìÙèå ŅŢØÝÜÔÙìëÕţ ŅáÝèÝŎÖ ŅÖäÝÜèì ŅáÝìØ åÙèÝÜ ×ÙæÙ îÙÖâÙÔ

îÙäÙÙÖâ îÙÝäßî ìâÚØ ÝàÙ×Ö àí îÙæèÙØÙ ŢáÝìÛÕä áÝßÝìÔîÕţ

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online