שינפלד - מונטנגרו - ההצגה של הקיץ

03-618-9999 www.shainfeld.com

HILTON PODGORICA

Ø í è Ù Û Ø î Ô Ø í Ù æ í Ø â Ø Ú

‚Ž— 30 Š’Ž‡—Š ‚—ƒ— ‚Œ ‚„ ‚—’ƒ…‚ ˜~

Øâìà àâå ÔÝØ îÙìÝÝî ×àèäÝí îÙèÝêìÕ Øäí 30 ìÕß Øäí Ý×â îÙäØà áÝßÙÚ ÙäÝîÙÛÙëà ÝèàÔ Ŋîìíèîâ ÝîàÕ ŊáàÙæÕ áÝèÝ ÝßØ îÙâÙëâÕ ìîÙÝÕ áÝìÔÙèâØ îÙäÙàâÕ îÙíèÙÛâ ÙÝàæ ìíß ØâìÙÖ ÛÕÜâÕ ŅîÙàÙÕÖ Ôàà ØÚß ÕíÛä áÝæÝêâ ÙäÔí æèíØ á Ý Ô ì Û Ô íÝÖâØ ÝíèÙÛ ÝìÝÔ ãÝàëìÜÕ ŅáÝÝëäæ áÝìÕÕ ÕìæÙ ìëÙÕ îÙÛÙìÔÕ ŅÙäàí áÝìÙÜÝ×äÙëØÙ áÝèíØ áÝìîÔà áÝàÙÝÜÕÙ ŅŢáÝìÛÕä áÝßÝìÔîÕţ ìâÚØ ÝàÙ×Ö àí îÙæèÙØÕ ŅáÙÝØ ÞàØâÕ ØÝÝîíÙ ×ÙÕÝß ŊîÝìÕæ ÝìÕÙ× áÝßÝì×â àí ìÛÕÙâ îÙÙê áæ áÝëîìâ ãØ áßîÔäØÙ áßäÙêì îÙæÝÕí ŊãÙíÔìØ áÙëâÕ ŅáÝäâÔäØ ÙäÝîÙÛÙëà ŅáßîÔ áÝâí ÙäÔ àßà àæâ ãÙàâÕ áßîÔ îÙìÝÝî ×àèäÝí ÝàØäâ àí îÙÛßÙä àæ áÝ×Ýèëâ ÙäÔ ãßà ŅØ×ÝÛÝØÙ îÛÔØ ÙäîìÜâ Ôà ØâìÕ ØíèÙÛ àæí áÝäÝâÔâ ÙäÔ ×àèäÝíÕ Ŋáßà ÖÔ×Ýí Ýâ ØÝØÝ ×Ýâîí Ý×ß Ŭ ØíèÙÛØ ÞìÙÔà ŇáÝìíèîâ îíì áæ ÝâàÙæØ ØàÙæèØ çÙîÝí îÔ ÕÝÛìØà ØÔÖÙ Ņí×ÛîØàÙ í×Ûà ØßÝíââ îÙìÝÝî ×àèäÝí ÝÝìÜ àÕÔ× ãÙÜàÝØ Ņ×äàÝÔîÕ ãÝØŬØÔÙØ ãÙÜàÝØ ŅØÝèÙå ãÙÜàÝØ Ņã×Úì× ãÙÜàÝØ Ŭ ãÙÜàÝØ îÙäÙàâ Ŋ×ÙæÙ ØêÝìÙÖ×Ùè ãÙÜàÝØ ŅãÝåÝìèë ãÙÜàÝØ ŅØÕàåÝÜìÕ

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online