שינפלד - מונטנגרו - ההצגה של הקיץ

03-618-9999 www.shainfeld.com

HILTON PODGORICA

˜ƒ…ƒ•Š ‡’Š~ ‹‡”ƒ–Œ ‹‡–„ƒ… “‡• Š‰ Š’Ž‡— ‹

ŢŎéÝÕÙëìÕ ÚæÕţ ōŇîÙÝØà ÞÝìêí Ùâß ëÙÝ×Õ ÔÝàèØà ãÖìÙÔâ àßØ ×àèäÝí àêÔō

ŢÜÕìí îÝìÙÔţ ōØâìÕ ÛÙìÝÔØâÙ áÝíäÔØâ ŅØìÝÙÙÔØâ ×Ôâ ÝîâíìîØō

ŢîÙ×Ýèà ×Ù×ţ ōáÝÝÛ Ùíæ áÝ×àÝØ áÖÙ ÙäÝäØä ×Ôâ áÝìÙØØ ÙäÛäÔ áÖō

ŢÝàÔÙâí åÛäèţ ōáÝàÙ×Ö ÝßØÙ áÝìßÙâ ÝßØ áÝìâÚØ áæ ŅáÝäîÙä áØ îÙæèÙØ ØÚÝÔō

ŢàÔÝÚìîÛèíâţ ōŇá×ÕàâîìÛÔØìÕÛçÔà ÙäìÚÛÔà ×àèäÝíáæ àōÙÛà ÙäåÜí ÚÔâō

ŢáÝÝÛ Ø×ÝÕÙìţ ōí×Ûâ áÝäØä Øäí àßÙ ×àèäÝí áæ áÝåÜ ÙäÛäÔí îÝíÝâÛØ áæèØ ÙÚō

ŢãÙìØÔ îÛèíâţ ōŇáÝÕßÙß Øìíæ àí ØâìÕ ØÝØ ãÙàâØ îÝÕÕ ÛÙìÝÔØō

ŢÝâæ ãÕ ØÝîÕţ ōŊÙÝØ Ôàß Ùâàæä Ýàí ÕÖØ ÝÕÔß ŊÙØíâ ÙØíâ ØÝØ ãÙàâØ îÝÕÕ ÔèåØō

ŢÝëåÕàâ áÛäâţ ōàëíâà áìÖÙàÝë 5 ÙäèåÙØ ŊŊŊáàÙæ àí ÙäÙÕÝì àßÙÔ Øâßō

ŢÖàÚâÔ åÝìÙâţ ōààßØ ãâ áÝÔêÙÝ ÜÙíè áÝßÝì×âØÙ áÝäÝÝäæâ ÙÝØ áÝàÙÝÜØō

ŢãàÙÖ ÝíÝţ ōîÙÕÕà ÕÙìÝëÙ îÙ×ÛÔ àí ØíÙÛî íÝÙ áÝÖÙåØ àßâ áÝíäÔ áÝæÝÖâō

ŢãÕÙÔì îÛèíâţ ōáàÙæÕ áÝèÝ ÝßØ îÙâÙëâà ÙäîÙÔ áÝÛëÙà ×àèäÝíō

Ţéß ÙØÝàÔţ ōŇàßØâ àßØ îÔ ØÕ áÝàÕëâí ØíèÙÛÕ æÝëíØà Ýà ØÙÙí ìîÙÝí ÝîäÕØō

ŢãÝÝÜíäÝÙà ØÝÕÙÜţ ōŊáàÙæà áîÙÔ çÝàÛâ Ôà ŊãÝÝÙêâ îÙìÝí áæ ŅÕÖ áæ ŅãÙÝåÝä áæ ØìÕÛ ×àèäÝíō

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online