שינפלד - מונטנגרו - ההצגה של הקיץ

03-618-9999 www.shainfeld.com

HILTON PODGORICA

Š— ‚Œ–‚ Š’Ž‡—

Ŋîìíèîâ ÝîàÕ Øâìà àâåß Ø×âæâ àæ îÙìÝÝî ×àèäÝíîìâÙí Øäí 30 ÞíâÕ áÝìÔÙèâØ îÙäÙàâÕ îÙíèÙÛâ îÙäØà áÝßÙÚ ÙäÝîÙÛÙëà ÝèàÔí áÝìÙíæ ØíÙàí ëÝäæØàÙ ÙäÝÛìÙÔ îÔ ëäèà áÝÕØÙÔ ÙäÔ ŊáàÙæÕ áÝèÝØ îÙâÙëâà áÝàÙÝÜÙ ŅìîÙÝÕ áÝä×æâÙ áÝâæÜâ àí æèí ū àßÙÔØ ØÚ ØäÙíÔìÕÙ íÔìÕ ŊìîÙÝÕ ÕÙÜØ îÔ áØà ŊáÝåìè ÝßÙÚ áÝìÙÜÝ×äÙëÙ áÝèí îÙÙê áÝÔìÛÔ ÙÝàæ ŅìíßØÙ ÝîìÙåâØ Ý×ÙØÝØ ÛÕÜâØâ áßìÙÕæ áÝääßîâØ ŅÙäàí áÝìíßÙâØ áÝßÝì×âØ áæ àÙÝÜØ ÝàÙàåâÕ ãÙâØ áÝæÝëíâ ÙäÔ îÛêäâØ îäÙßîâà ÙèÝåÙØ ŊáÝëîìâ îÙâÙëâà îÙæåâÕ áßîÔ áÝÙÙàâÙ çÝß àí áÝâÝ îÙäÙÙÖâ îÙÝäßîÙ îÙÝÙàÝæè ŅŢáÝìÛÕä áÝßÝìÔîÕţ Ý×ÙØÝØ ìâÚØ ÝàÙ×Ö àí îÙæèÙØ ×Ùæ îÔÚØ Ŋ×ÙæÙ ŅáÝäÜëàÙ áÝàÙ×Öà áßîÔäØÙ áßäÙêì îÙæÝÕí ŅáÝìÕ×Ø ìÔíâ Øàæâàí Ùä×âà îÙäÙìÛÔØ áÝäíØ áÝíÙàíÕ ØÕÙíî áæ ŅÝíÝÔÙ ÝæÙêëâ ìÔíÝÝ ×Ýâî ÙäîÔâ ÙàÕëîí îÙìÝíØ ãß àæÙ ŅáÝÕÙíÛ ÝßØ áØ Ôà ØâìÕ ØíèÙÛ àæí áÝäÝâÔâ ×àèäÝíÕ ÙäÛäÔ Ýß ŊØÝÝäè àßà Ý×ÝÝâ ØäæâÙ ØàÔí àßà ŊØäí 30 ìÕß ŅáÝìíèîâ

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online