292640196

Til

Kjøbenhavns Borgerrepræsentanter.

Justitsraad, Vandbygningsinspecteur Carlsen har la­ det trykke og omdele til Borgerrepræsentanterne et tid­ ligere i den Berlingskc Tidende indrykket vidtløf­ tigt Inserat, som han giver Navn af et „Indlæg i Sa­ gen angaaende Havnens Udvidelse ved Knippelsbro", men som i Virkeligheden er et personligt Smædeskrift, i hvilket reelle Indvendinger kun findes sparsomt, og, hvor de findes, enten ere løst henkastede, eller ledsagedei af en mere vildledende end veiledende Motivering. I Betragtning af, at det for JØieblikket er af Vigtighed, at det til Forhandling ogAfgjørelse foreliggende Spørgs­ maal holdes klart for Øie, har jeg ikke villet indlade mig paa noget Forsvar af min Person; jeg har ogsaa den Fortrøstning til mine Medborgere, og særligt til mine Colleger i Borgerrepræsentationen, at de ikke lade et Angreb af den Art gjælde for en berettiget Dom. Derimod har jeg til den Berlingskc Tidende indsendt et kort In­ serat, hvori jeg imødegaaer Justitsraadens „reelle“ Ind­ vendinger, og et Aftryk heraf tillader jeg mig i det Føl­ gende at meddele d'Hrr. Jeg tilføier Aftryk af en Arti­ kel fra Justitsraaden i „Dagbladet" for idag og Gjenpart af et Svar, som jeg har indsendt til „Dagbladet".

Kjøbenhavn, den 6te October 1865.

J. P. Købke.

Made with FlippingBook flipbook maker