למענך מסרו נפשם / דוד יאיר

ךְנעמל םשפנ ורסמ

תאמ

ריאי דוד

לארה תביטחב םחול

םימיה תשש תמחלמב

רוכזל אלש הצרא םא םג חוכשל לכוא אל םלועל

Made with FlippingBook Online document