Villabyerne1939

. { V Ï L L A B Y E R N E S B L A D Nr. 1 . Torsdag den 5. Januar. AHe Bankforretninger udføres. ^ ORDRUP-CHARLOTTEMLUWD BANK HOVEDKONTOR: Jægersborg AHé 31 T # )# fo n O rd ru p 3HOO ORDRUP AFDEL/NG; O r d r u p v e j 82 T # )# fo n O rd ru p 4300 (^ENTOFTE J: OA1E6NJ B4NK; QJen to ftegade 50 T o to fo n Q J o n to ft* 10O * 133 JKOVJHOVED BANK: S t r a n d v e j 3 2 3 T # )# fo n O rd ru p 333 MBSAL6EÏ h o !

B O R C H S Januar- U D S A L G b e g y n d e r i D a g T o r s d a g K! . 8 */: o g d e t o m f a t t e r e n M æ n g d e g o d e k u r a n t e V a r e r , d e r u d s æ i g e s ti! SMAA PRISER

lA. U N D V i g g o S c h r ø d e r s E f t f .

aaWtge Ddsafg tHeHeruû omfnfíer t A a r ef U faf a/ /orJeiagfige Ti^buJ, Jer sælges med f n J f J 7 5 p C f . R a b a f Sii^esfoffer Sd^esioffer

WERRE LiWGER!

! i

Tonne^&eeTt.s p r im a 7:ro//ri C ty - 5fe77a i e/e^anfe A/o7em onyfre, a/m. P r is 6 .50 , sm iges /or p r . A ifr . P r im o ens/arref U rép e S a fin , men m . n8ef. irpte/ey/, ogsaa Ttt id f, a/m. P r is 8 .5 0 , nu p r. J7fr. Ua. 75 17fr. steerf sorf T a ^ e fa s fi/ UnderA/o7e, 06 em f. Aredf, o/nt. /Vis 8 .5 0 , .so'/ges /or p r . A7fr. P/egottfe Aroderede U rép e de U/tinc i p r im a s tæ r AJto/ifef, d er Aar Aosfef 78..50, sæ/ges /or p r . A ifr . P esfm oa/ a/ sAanne /ransAe A fo - desfOjyar, d er A o r Aosfef ind fi/ 55 .50 , scp/g. i D a g /br p r . M fr . PomesAeeAs primn sorfe keionr U A f^ o n i /¡///ri /Jta/ifef. PeA/a- m ep ris /ar 7 7.50, nu p r . A7fr. 7 e/onr T ra n s p a re n te m . Aiefa/- sfriA er i sort, m a rin e o g Arunf, a/m. P r is 18 .50 . sm/g. / orp r. A/fr.

Un. 700 A7fr. m ansfrede Ut.sfra St/Tresfo^er id 7vyo7cr

íf/user, ^

2.80

! S t k . ! \ an a [ < i yn e r a f v o r t eg e t gode F a - b r i k a t . Væ r d i 52 , 00 , n n .......................................... S S t k . fine P u n - K a n a i f i y n e r — pritiia he l t i g e nn em — \ l e r d i 02 ,

l

a7m. P r ts 1.8.1. sæ/gey /or p r . .\7fr. A . 8 0

STRANDVEJ 175 Tetf. Hetrup 965. l.Ki.sHerreiingeri tii [yderst !ave Priser Skjorter. P r i m ø P e r c a i e s s k j o r t e r ¡fngtl*k K v a h tft m. 2 Ftip- ]prT. rkstra Stof ti) M .n- ^ [chttter ['rtm. rn^i.rvrt PopMn Skjorte, biaa og graa mc

7*J7:sfra At a/ifef i scanne ternede Uiarpve fi/ S am m en s re fn in g . /tor Aosfef 7 7.50, sm iges /or p r . .17fr. P A s fr a steer A/o/eAtn/ifef i sorf P e t ersiA/e nt. sm a a 7 a rt e/e/7. a/m. /V is 77.50, sm/ges /or p r . 17fr. .Stmre /ransAe n tansfrede P ro - e o d e s fo ^ e r fi/ Pe/.s/oer, A a r Aosfef 24 .50 , soe/ges /or p r . 1/fr. . . . Sm aoA/om sfr. A a fa rs i/ A e U répe de U/tina fi/ U nd erfa/ , o/r 76.50, sæ/ges /or p r . A7fr 7 m- P r is PV .sf-7vneoner n/ e/eganfe rom er- sfriAede 1 e/onr TV an spa ren fe.a/m . f V i s 51 .00 , sm/ges /or p r . .\7fr. P e s fp a r fie f o/ t o r Ae/si/Ae Ï e/our 7 'ra n sp a ren fe U A an g -rA an g . a/m. P r is 14..50. nn p r . A7fr.

80

3 . 8 0

J . 5 0

8 0

¡8 5

5 . 8 0

.80

Husk! Deres gamie Sengetoj omforandres, Dunene renses, nve Kanalvaar -!-10% b!ot Besti][ingcn indgaar ti! os. medens vi har UDSALG H v i d e , s t r i b e d e S a t i n s I h n e h e t r a ^ k i he t l s t e K \ a l i t e t e r s o n ) ia a l e r \ a < s k e ri\ a 's k ! 1 1 0 ^ ^ 8 ^ ^ 7 ^ 6 6 ^ ^ H v i d e D a m a s k D y n e i t e t r a k i de gode K v a l i t e t e r , e n h v e r H u s m o d e r s æ t t e r P r i s ¡taa ] h ille P u d e b e t r æ k , ¡i rima Me r l i n n i ................................... '^ 9 5 H v i d e P u d e b e t r æ k , . \ l i r i nm 1 .a r r e d . k n b g e og glatte. ^ 9 2 g 4 7 ^ 9 6 2 ^ ^ H v i d e t ) o\ v l a s L ag n e r , ri geli g l ange og b r e d e K r 6 ' ^ 5 ^ ^ 3 3 s Q 8 7 Y 9 6 . \ li e ia og Læ r r e d s L a g n e r ............................ Sl ot tl L a g n e r , b l i v e r hel t h v i d e 1 Va s k 3 ^ ^ 3 ^ ^ ^ 6 8

O . 8 0

8 .8 0

.8 0

.80

.8 0

Uhørf iorde^agfïgf Tilbud. U a. 700 1/efer i Pesftttnn/ o/ / onnesAeeAs p r im o en s/a rted e .Si/Aefa/s-7vta/ifefer. der iAAe Aan snpp/eres, og som Aar Aosfef ind fi/ 71.50, str/ges /ra i D a g /or nr. U fr . ^

HeJerup A fJ .

S íranduc/ J 7 8— J75

T i f . He irup 1446— J447

Kamcluld Hehprup ^'ygeptejefarretntng. t.everandar tii Farhrngafnreningen. Skrider Vo?ncn ___________________________ o _ _______

A!!e kttrantc Varer sadj^cs ^ 1 0 ^

A u t o k ø r e s k o t e n Ny ukket Skotevogn f<'chard Lår;en Lundegaardsvft 24 Teh Wefrup 3460 HeNerup Lütebü W e lru p 2640 o g 2410 anbefaicf Mg m$d store, mode ne Vogne med Centraivarme \ a 6 pn \ n ) . [—Ordrup B¡tkomp.-i Ttf Ordr ! Ordrupvøj 10^ Ordrup 3B Centra!varmeked!er evtr«-ÍMn)ere.<. Spar miniist eti i jcriieiiel itriemisel iipnaa inirÜM OH konstant \anne i ttaiiiatorerne. i'ris i'n. .01) isr T eU. T W()n attti v.

o () e le k )r is k e V a rm epu d e r anbefales mini og Bheumatisme

Strandvej Itm. ved Hettempvej. Tetefon Hetrup 24 42.

sotn frntra'kkes Xotaen!

' ti! glM!) Bak. Sonndvtitn! VabumtMriajrtværintrd. Straadvr 70 (rtd TahofytUtiiea) Hetr. S33L

K/ip /fnnonrrn ue// — Sr n//r efi' ot rnnertnfr f f t o r r f t n d u r r . B O R C H S t r a n d v e j 1 6 9 H e i r u p 3 8 1 2

BIKUBEN

Hellerup Afd. S t i a n d V 3 ] 7 6

Sparekaaae - Alderdomsforaargeiåe Byggeapareafdeüng - BerneforaargeÍBc

S e o g s a a A n n o n c e n S i d e 6

Aon/orftd /\/. 'f-t.

/.ardaty K/. 0-;.

Fredot? /1/7en Af/.

0.MiELSEM-GENTOFTE T[f.Gentofte 130O (6 Ledninger)

Ku! - Koks - Cinders Bøg - Birk- Optændingsbrænde

E!

tfh

L

Made with