התמודדות עם פרסומים פוגעניים במרחב המקוון כלפי עובדי ציבור

—““šœŒž —“˜›¢ž —œ ¤˜¤Ž ¢‹“ “‹œ “ž–• ™¡˜Ž ‹‘¢˜‹ 1 œª¤£˜¡¤œ˜ œœš

Ú‚Ó· Ìȇ· ≤ ‰Á¯‰ ÌÂÁ˙· ÌÈ„·ÂÚ‰ ÏÂÙÈˉ ¨‰˜ÂˆÓ· ‰ÈÈÒÂÏ· ÌÚ „ÈÓ˙Ó ‰ÈÈÁ· ˙·‡ÂÎ ˙ÂÈ‚ÂÒ· ˙·¯ ÌÈÓÚÙ Ú‚Â ÌÈ˙ÚÏ ‡È‰ ‰‡ˆÂ˙‰ ÆÂÊ ‰ÈÈÒÂÏ· Ï˘ ˙ÂÏÂÚÙ ¨Â¯ÚˆÏ ¨·È‰Ï ÏÂÏÚ˘ ÍÂÎÈÁ ÈÙÏÎ ˙¯Á‡ ˙˜ÈÊÓ ˙ÂÏÂÚ٠‡ ˙ÂÓÈχ ƉÁ¯‰ È„·ÂÚ ˙Úˆ·˙Ó Ô‰·˘ ˙Âȯ˜ÈÚ‰ ˙¯Èʉ ˙Á‡ ‡È‰ ‰Á¯‰ È„·ÂÚ· ˙È˙ËÈ˘ ‰ÚÈ‚Ù ˙¢˜ ˙Âȇ˷˙‰ Æ˙˜Ӊ ‰¯Èʉ ‰Á¯‰ „¯˘Ó ÈÙÏÎ ≠ ˙ÂÈˆȘ ÌÈÈχȈÂÒ ÌÈ„·ÂÚ ÈÙÏÎ ¨Â˙ÂÈÈ„Ó ÌÈ„·ÂÚ ˙„·ÂÚ ÈÙÏΠ‰ˆÂ·˜Î Â˙Â¯È˘· ÌÈÈ˙¯·Á‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰Â ‰Á¯‰ ÌÂÁ˙· ‰‰Â·‚ ˙ÂÁÈ΢· ˙ÂÚÈÙÂÓ ≠ È˘È‡ ÔÙ‡· ‰Óη ÆË¯Ëȇ ȯ˙‡ Ô‚ӷ ˙ÈÒÁÈ ‰¯È·Ú È„Î ‰¯Â‡ÎÏ ˘È ÂÏω ÌÈÓÂÒ¯Ù‰Ó ÔÂ˘Ï ¨¯Â·Èˆ „·ÂÚ ˙·ÏÚ‰ Ï˘ ≠ ˙ÈÏÈÏÙ ˙ÂÈ˯ٷ ‰ÚÈ‚Ù ¨ÌÈÓÂȇ ¨ÈÏÈÏÙ Ú¯‰ ≥ Æ˙ÂÓÈÏ‡Ï ‰˙Ò‰ Û‡ ˙˜ÂÁ¯ ÌÈ˙ÚÏÂ Ï˘ ≠ ˙ȘÈÊ ‰ÏÂÂÚ È„Î ˘È ÌȯÁ‡· ˙¯Ù‰ ¨ÈÁ¯Ê‡ Ú¯‰ ÔÂ˘Ï ¨˙ÂÈ˯ٷ ‰ÚÈ‚Ù ¥ ƉÓ„Π‡ ‰˜Â˜Á ‰·ÂÁ

ÔÈËÂÏÁÏ ÌÈÈ„· ÌÈÓÂÒ¯Ù ≠ È˘‰ Û¢ÁÏ Â„ÚÂ˘Â ÌÈÈÓÈËÈ‚ÏÎ ÌÈÊÁ˘ ¨˘ÙÎÂÓ‰ Ì„‡Ï ˙Ú‚Â‰ ÏÂÎÈ·Î ¢˙Ó‡¢ ¨‰Ó‚Â„Ï Æ¯Â·Èˆ‰ ÈÈÚÓ ‰¯˙Ò ¯˘‡ ‡Â‰ ÂÏȇΠÌÈÂÒÓ ¯Â·Èˆ „·ÂÚ ÏÚ Á»ÂÈ„ ÏÚÂÙ· ͇ ¨„Á¢ ˙¯È·ÚÏ „˘Á ÔÈ‚· ¯˜Á ‡Â‰ ÂÏȇΠÌÂү٠‡ ¨ÌȇˆÓÂÓ Ìȯ·„‰ „·ÂÚ‰ ÌÈÈÒ ÏÚÂÙ· ͇ ¨Â„ȘÙ˙Ó Á„‰ ƯÁ‡ „ȘÙ˙Ï Ì„»˜Â „ȘÙ˙ ÂÏω ÌÈÓÂÒ¯Ù‰ È‚ÂÒ È˘ Ï˘ Ì˙ÚÈ‚Ù ‡Â·Ï ‰ÈÂ˘Ú ‡È‰Â ¨‰˘˜ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÏÂÏÚ ≠ „Á‡‰ ∫ÌÈ¯Â˘ÈÓ ‰Óη ÈÂËÈ· È„ÈÏ ªÂÓˆÚ ¯Â·Èˆ‰ „·ÂÚ· ˙È˘È‡ ‰ÚÈ‚Ù Â˙·È·Ò·Â Â˙ÁÙ˘Ó È·· ‰ÚÈ‚Ù ≠ È˘‰ ≠ È˘ÈÏ˘‰ ª¯Â·Èˆ‰ „·ÂÚ Ï˘ ‰·Â¯˜‰ ÈÚˆ˜Ó‰ „˜Ù˙· ˙ÈχȈËÂÙ ‰ÚÈ‚Ù Ì‚ ‰ÚÈ‚Ù ÔÈÙȘڷ ¨¯Â·Èˆ‰ „·ÂÚ Ï˘ ªÂÈÏÚ „˜ÙÂÓ ‡Â‰˘ ȯ·Ȉ‰ Ò¯Ëȇ· ÈÚˆ˜Ó‰ ̄˜Ù˙· ‰ÚÈ‚Ù ≠ ÈÚÈ·¯‰ ÌÈÏÈ·˜Ó‰ ¨ÌȯÁ‡‰ ¯Â·Èˆ‰ È„·ÂÚ Ï˘ ¨Â· ˜ÒÚÂÓ ‡Â‰˘ Ô‚¯‡· ¯Â·Èˆ‰ „·ÂÚÏ ªÌ‰È˙ÂÏÂÚÙÏ ¢ÔˆÓ ˘ه¢ ˙¯ÈˆÈ Ï˘·

È„·ÂÚ ÈÙÏÎ ÌÈÈÚ‚ÂÙ‰ ÌÈÓÂÒ¯Ù‰ ˙ÚÙÂ˙ ‰Á¯‰ È„·ÂÚ Ï˘ Ì˙ÏÁ ‰ȇ ¯Â·Èˆ ¯Â·Èˆ È„·ÂÚ Ï˘ ˙ÂÏ„‚ ˙ˆ·˜ Æ„·Ï· ÌÈËÈϘ¯Ù ¨ÌÈÈÈ„ ¨ÌÈËÙ¢ ≠ χ¯˘È· ˙ίÚÓ È„·ÂÚ ¨ÌȯË¢ ¨‰È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ¨˙ˆ‡ ˙‚ÙÂÒ ≠ ÌȯÁ‡Â ˙‡ȯ·‰ ˙·˜Ú· ÆË¯Ëȇ· ˙¢ÙΉ ÌÈÙ„Ȃ ÌÈÓÂÒ¯Ù‰ ˙ÚÙÂ˙ Ï˘ ‰˙ÂˢÙ˙‰ ÌÈËÙ˘Ó‰ ˙¯˘ ‰ËÈÏÁ‰ ÌÈÈÚ‚ÂÙ‰ ‰„Ú‰ ≠ ˙ȯ·Ȉ ‰„Ú ˙Ó˜‰ ÏÚ ÏÚ ‰‚‰Ï ÌÈÚˆÓ‡ ˘Â·È‚Ï ˙ȯ·Ȉ‰ ¯Â·Èˆ‰ ˙Â¯È˘· ‰¯˘Ó ȇ˘Â ÏÚ ¯Â·Èˆ‰ ÂÓÎ ÌÈÈÚ‚ÂÙ ÌÈÓÂÒ¯Ù ˙ÂÏÈÚÙ ÈÙÓ ˙ËÙ¢‰ ˙¢‡¯· ≠ ˙˘¯· ˙ÂÂȯ· Ì‚ ˙ˆÏÓ‰ ˘·‚Ï È„Î ¨Ï·¯‡ ‰„Ú ÒÂÓÈ„· μ Ɖ˘˜‰ ‰ÚÙÂ˙· ÏÂÙÈË Èί„ ÏÚ ÌȯÂÒ‡ ÌÈÎ˙ Ï˘ ÌÈȯ˜ÈÚ ÌÈÈÈÙ‡Ó È˘ ÈÙÏÎ ÌÈÈÚ‚ÂÙ‰ ÌÈÓÂÒ¯Ù· ÌÈÚÈÙÂÓ ÌÈÏÏÂΉ ÌÈÓÂÒ¯Ù ≠ „Á‡‰ ∫¯Â·Èˆ È„·ÂÚ ˙ÂÈÂÒÁÈÈ˙‰Â ˙ÂÏϘ ¨ÌÈÙ„Ȃ ¨˙ˆ‡ ÏÚ ¨ÌÈ¢ ÌÈ‚ÂÒÓ ˙ÂÏÈÙ˘Ó Â‡ ˙ÂÊ·Ó ª‰Ó„ΠÈÓÂ‡Ï ¨ÈÚÊ‚ ¨È¯„‚Ó ¨ÈÈÓ Ú˜¯

‡Ë·Ó ‰Ê ¯Ó‡Ó· ¯ÂÓ‡‰ ƉÙÈÁ ˙ËÈÒ¯·È‡·Â ·È·‡–Ï˙ ˙ËÈÒ¯·È‡· ıÂÁ‰ ÔÓ ‰ˆ¯Ó ‰È„Ó‰ ˙ÂËÈϘ¯Ù· ¯·ÈÈÒ‰ ˙˜ÏÁÓ ˙‡ ωÓ ¨ÌÈËÙ˘ÓÏ ¯¢„ ± ƯӇÓÏ ‰·Â˘Á‰ Â˙Ó¯˙ ÏÚ Ô˙ȇ–¯‚ ÒÂÓÚ ¯ÓÏ ‰„Â˙ Æ„·Ï· ˙È˘È‡‰ È˙„ÓÚ ˙‡ Æ˙¯Á‡ ˙¯‚ÒÓ·Â ˙ÂÈÓ˜Ӊ ˙ÂÈ¢¯· ÌÈÈ˙¯·Á‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰Â ‰Á¯‰ ÌÂÁ˙ È„·ÂÚ ¨‰Á¯‰ „¯˘Ó È„·ÂÚ ≤ ¨Ú¯‰ ÔÂ˘Ï ¯ÂÒȇ ˜ÂÁÏ ∂ ÛÈÚÒ· ‰ÈÂÓ Ú¯‰ ÔÂ˘Ï ˙¯È·Ú ª®ÔÈ˘ÂÚ‰ ˜ÂÁ ∫Ôωϩ ±π∑∑≠Ê¢Ï˘˙‰ ¨ÔÈ˘ÂÚ‰ ˜ÂÁÏ ≤∏∏ ÛÈÚÒ· ‰ÈÂÓ ¯Â·Èˆ „·ÂÚ ˙·ÏÚ‰ ˙¯È·Ú ≥ ¨˙ÂÈ˯ى ˙‚‰ ˜ÂÁÏ μ ÛÈÚÒ· ‰ÈÂÓ ˙ÂÈ˯ٷ ‰ÚÈ‚Ù ˙¯È·Ú ªÔÈ˘ÂÚ‰ ˜ÂÁÏ ±π≤ ÛÈÚÒ· ‰ÈÂÓ ÌÈÓÂȇ‰ ˙¯È·Ú ª®Ú¯‰ ÔÂ˘Ï ¯ÂÒȇ ˜ÂÁ ∫Ôωϩ ±π∂μ≠‰¢Î˘˙‰ ÆÔÈ˘ÂÚ‰ ˜ÂÁÏ ®≤©®„©±¥¥ ÛÈÚÒ· ‰ÈÂÓ ˙ÂÓÈÏ‡Ï ‰˙Ò‰‰ ˙¯È·Ú ª®˙ÂÈ˯ى ˙‚‰ ˜ÂÁ ∫Ôωϩ ±π∏±≠‡¢Ó˘˙‰ ‰˜Â˜Á ‰·ÂÁ ˙¯Ù‰ ˙ÏÂÂÚ ªÚ¯‰ ÔÂ˘Ï ¯ÂÒȇ ˜ÂÁÏ ∑ ÛÈÚÒ· ‰ÈÂÓ Ú¯‰ ÔÂ˘Ï ˙ÏÂÂÚ ª˙ÂÈ˯ى ˙‚‰ ˜ÂÁÏ ¥ ÛÈÚÒ· ‰ÈÂÓ ˙ÂÈ˯ٷ ‰ÚÈ‚Ù‰ ˙ÏÂÂÚ ¥ ˙·ÈÒ ÈÙ≠ÏÚ ¨‰¯È·Ú ԉ ‰ÏÂÂÚ Ô‰ ˙ÂÂ‰Ï ˙ÂÏÂÎÈ Ú¯‰ ÔÂ˘Ï Â‡ ˙ÂÈ˯ٷ ‰ÚÈ‚Ù Ï˘ ˙ÂÏÂÚÙ ÈÎ ÔÈÂˆÈ Æ˛˘„Á ÁÒÂ¸ ÔȘÈÊ‰ ˙„˜ÙÏ ∂≥ ÛÈÚÒ· ‰ÈÂÓ ÛÈÒ‰ ¨Ú¯‰ Ô¢ÏÏ Ú‚Â‰ Ïη ÂÏȇ ¨¢„ÈÊÓ·¢ ‰ÚÈ‚ÙÏ ˙ÂÈ˯ى ˙‚‰ ˜ÂÁ ˙˘È¯„· „ÂÓÚÏ ˘È ¨‰Ï‡ ÌÈÈÈÚ· ˙ÂÈÏÈÏÙ ˙¯ȷڷ ÚÈ˘¯‰Ï È„Î ÆÔÈÈÚ‰ Æ¢Ú‚ÙÏ ‰ÂÂη¢ ‰˘Ú ÌÂÒ¯Ù‰˘ ˙È˙„·ÂÚ ‰˘È¯„ ˜˜ÂÁÓ‰ ÆμÆ∏Æ≤∞±μ≠· ‰Ó˜Â‰ ‰„Ú‰ μ

6

Made with