השבט השישי - גליון 118

השבט השישי

מועצה אזורית זבולון

עיתון המועצה - גליון 811 - דצמבר - ינואר 3102 אורנים אושה איבטין חוואלד יגור כפר ביאליק כפר המכבי כפר הנוער הדתי כפר חסידים א‘ כפר חסידים ב‘ נופית ראס עלי רמת יוחנן שער העמקים www.zvulun.org.il השבט השישי

״זבולון לחוף ימים ישכון...״

ם. ֹ ו ּ י ַ ט ה ָ ב ְ ׁ ש ִּ ב ּ ט"ו

ת, ֹ ירו ִ ח ְּ ל ב ֶׁ ם ש ֹ יו ְּ ת ב ֹ וו ְ ק ִּ ת ּ נו ְ ע ַ ט ָ נ ת, ֹ כו ָ ר ְּ ב ַ ב ה ָ יט ֵ ת מ ֶ א ּ נו ְ ל ַ יח ִ ת א ֶ ס ֶ נ ְּ כ ַ ל

ת, ֶ ר ֶ א ְ פ ִ ת ְ ים ל ִ יל ִ ת ְ ׁ ש ּ ינו ֵ ד ָ י ְּ ד, ב ַ ע ְ צ ִ ת נ ֹ דו ָּׂ ש ַ ת ל ֵ ע ָּ כ ת... ֶ ר ֶ ד ָ ה ְ ת ִ ק מ ֹ ר ָ י ְּ ב ּ ה ָ ת ֹ או ְ ר ִ , ל ּ נו ֵ צ ְ ר ַ ת א ֶ ת א ֹ או ְ ר ִ י ל ֵ ד ְּ כ

ת ֹ וו ְ ק ִּ ת ת ַ ע ַ ט ָ יק ל ִּ פ ְ ס ַ א מ ֹ ה ל ֶ ז ְ ו ת, ֹ ירו ִ ח ְּ ל ב ֶׁ ם ש ֹ יו ְּ ב ת ֶ ר ֶ א ְ פ ִ ת ְ ים ל ִ יל ִ ת ְ ׁ ין ש ִ כ ָ ה ְ יק ל ִּ פ ְ ס ַ א מ ֹ ה ל ֶ ז ְ ו ת... ֶ ר ֶ ד ֱ ה ֶ ץ נ ֶ ר ֶ ל א ֶׁ ש ּ ה ָ ח ְ ת ִ פ ְּ ב

ה, ָ ע ָׁ ל ש ֹ ּ ם כ ֹ ל יו ֹ ּ ת, כ ַ ע ַ ד ָ ר ל ֵּ מ ַׁ ש ְ ל ְ יך ִ ר ָ צ ה... ָּ נ ִּ ל פ ֹ כ ְּ , ב ְ ך ֶ ר ֶּ ל ד ֹ ת, בכ ֹ וו ְ ק ִּ ת ַ ה ּ ו ּ כ ַ ח ְ ז י ָ א ְ ו

יערי משה

1 | השבט השישי

Made with