Max 01 Superkraft - Vaskemiddel

MAX 01 Superkraft - Versjon 1

Side 10 av 10

Dinatriummetasilikat og fosfat. Disse virker som buffer og "holder" på pH selv i små mengder. Ved testing av produkt; OECD 431 "In vitro skin corrosion" - bekreftes at produktet ikke er korrosivt. Innhold i henhold til Vaskemiddelforordningen 259/2012/EU: Kation tensider <5% Nonioniske tensider 5-15% Fosfat <5%.

Liste over relevante H-set- ninger (i avsnitt 2 og 3).

H290 Kan være etsende for metaller. H302 Farlig ved svelging. H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. H315 Irriterer huden. H318 Gir alvorlig øyeskade. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP / GHS] Viktige litteraturreferanser og datakilder

Eye Dam. 1; H318

Material Safety Data Sheet. Misc. manufacturers.

Versjon

1

Utarbeidet av

Kjærsti Ilebrekke - Wilhelmsen Chemicals AS

Dette dokumentet er utarbeidet i Eco Publisher (EcoOnline)

Made with FlippingBook HTML5