B werkboek havo

Hoofdstuk4 Organisaties enbesluitvorming

Hoofdstuk4 Organisaties enbesluitvorming

Opgaven

Opgave4.1 (§4.1) Organisatietheorieën hangen sterk samenmet de tijdwaarin ze zijn ontwikkeld. Een volgende theorie is een logischvervolg (bijvoorbeeldeenverfijning) vaneenvoorgaande theorieof juist een reactiedaarop. Gevraagd Zetdeonderstaande theorieën/stromingenoverorganisaties inchronologischevolgordeenbeginbij deoudste theorie. Deoudste theorie is 1endemeest recente theorie is 6.

Contingentiebenadering

Systeemtheorie

.................

.................

Human-relationsbeweging

Scientificmanagement

.................

.................

Algemenemanagementtheorie

Revisionisme

.................

.................

Opgave4.2 (§4.1) Omcirkel de juistebewering(en). a Fayol onderscheidt in zijn theorie demanagementtaken: voorspellen, coördineren, commanderen, com- municerenen controleren. b Taylor enFayol beschouwenbeidenmedewerkers als emotionelewezens,waar rekeningmeemoetwor- dengehouden. c Fayol heeft de theorie van het functionele bazenstelsel uitgewerkt, terwijl Taylor meer met demanage- mentactiviteitenbezig isgeweest. d Taylor heeft zichvooral toegelegdophet verband tussenarbeidsverdelingenproductiviteit. Tactieken die in theaters en concertzalenworden toegepast om bezoekers te blijven boeien, zijn ook nuttig voormanagers. Net als acteurs enmusicimoetenmanagers flexibel zijn, kunnen reagerenopverstoringen in deomgeving, kunnen improviserenenopde toppenvanhun kunnen ‘spelen’. Voorbeelden van tactiekendie in theaters gehanteerdworden, zijn ‘in themoment’ zijn, ofwel ‘in the groove’ (inde juiste stemming). Opdezemomenten zijnde hersenenhet scherpst, gebruiken zij alle gegevens die ze eerder opgeslagenhebbenen latendievrijuit hunwerkdoen. Een tweede techniek ispositief denken. Bijdragenvan individuenengroepenverdienenhet altijdombekeken enuitgetest teworden.Goed luisteren isnog zo’n tactiekdieookbijmanagersvanpas komt. Het individube- staat bij de gratie van zijn omringende orkest, band of dansgroep. Een goed resultaat ontstaat alleen als er goedgeluisterdwordt naar anderenener een samenhangendgeheel ontstaat. ( Naar http://www.managersonline.nl ) Opgave4.3 (§4.1) Watmanagers kunnen leren van acteurs enmusici

Gevraagd

De ............................................................................................. theoriepast het bestebij dit artikel omdat .........................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

SE

Management&Organisatie inBalans

41

Made with