Samenvatting Gezond meedoen in Brunssum

Dit is de samenvatting van het lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 ‘Een nieuwe kijk op gezondheid in Brunssum’. In deze samenvatting staan de belangrijkste aandachtspunten voor de gemeente. De thema’s die aan bod komen zijn factoren die van invloed zijn op gezondheid.

Gezond meedoen

Kernboodschappen Startkwalificatie. Een goede startkwalificatie en voldoende bagage om gezond mee te kunnen doen is niet voor alle jeugdigen vanzelf- sprekend. Aandacht bij de jeugd voor (beginnend) overgewicht, psychosociale gezondheid en risicogedrag (seksuele gezondheid en genotmiddelengebruik) is belangrijk. Tijdig signaleren van beginnende problematiek en adequate samenwerking in de buurt zijn essentieel. Armoede. Armoede is een belangrijke determinant van gezondheid. Door de economische crisis is de armoede toegenomen. Naast de kwetsbare doelgroepen zoals mensen met een bijstandsuitkering, treft het ook andere groepen zoals werkende armen en laaggelet- terden. Voor het terugdringen van armoede zijn diverse sporen in het gemeentelijk beleid te volgen. Bij preventief armoedebeleid is vooral het voorkomen van overerving van armoede essentieel; ook regelingen zoals het Jeugdsportfonds zijn van belang. Mantelzorg. Door de vergrijzing neemt het aantal mensen met dementie, chronische aandoeningen en multimorbiditeit toe. Hier- door zal meer vraag ontstaan naar zorgvrijwilligers en mantelzor- gers. De zorgtaken worden tevens complexer en grenzen in de zorg verschuiven. Mantelzorgers zijn hier niet altijd op toegerust. Herkenning en ondersteuning van mantelzorgers door het goed regelen van respijtzorg is belangrijk. Niet alleen om ervoor te zorgen dat zij het volhouden, maar ook omde negatieve effecten op de eigen gezondheid zoveel als mogelijk te voorkomen. Stem de mantel- zorgondersteuning zoveel mogelijk regionaal af. Bewegen. . Het appèl op mensen om mee te kunnen doen, voor elkaar te zorgen en zelfredzaam te zijn wordt steeds groter. Een actieve leefstijl waardoor dit wordt bevorderd is daarom belangrijk. Bewegen is goed voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Er is een duidelijke link tussen bewegen en het voorkomen en verminderen van gezondheidsproblemen zoals hart- en vaatziekten en overgewicht. Bewegen is voor de gemeente en de regio het belangrijkste speerpunt.

Een andere kijk op gezondheid De manier waarop in Nederland wordt gekeken naar gezondheid is de laatste jaren sterk veranderd. Waar voorheen het accent lag op ‘recht op zorg’, wordt nu vooral gekeken naar preventie en naar wat nodig is om mensen in hun eigen kracht te zetten. Mee kunnen doen en ertoe doen zijn voorwaarden om regie te hebben en te houden over je eigen leven. Je gezond en vitaal voelen is daarbij van groot belang. Deze andere kijk op gezondheid is met de decentralisaties in het sociale domein zeer actueel. Voor gemeenten betekent dit dat naar verbindingen gezocht moet worden tussen gezondheid en maatschappelijke doelen zoals werk, onderwijs en participatie. Zo ontstaat aandacht voor gezondheid vanuit verschillende beleidsterreinen. Dit is echter nog niet vanzelfsprekend. Een gezamenlijke, integrale aanpak is en blijft hard nodig, want het is belangrijk om nieuwe samenwerkingsverbanden te bevorderen en logische verbindingen te leggen zowel binnen het zorgdomein als daarbuiten.

Gezond meedoen in Brunssum! Hoe gaan we sámen deze uitdaging aan?

Made with FlippingBook flipbook maker