כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה - מאי 2017 - גיליון 239

ª ¤§¤

≤∞±∑ È‡Ó Ê¢Ú˘˙ ÔÂÈÒ≠¯Èȇ

‰Ú¯· ˜È˙‰ Á¯Ê‡Ï ÔÈÊ‚Ó‰

9

7 6

5 4

ÌÈÏ‚„ ÌÈÏ‚„

‰„·‡‰ ˙·Î¯‰

¢‰Áȯ·‰¢ Ô Â‚¯‡

˙‡Âˆ ≠ ¯˘ÂÎ ≠ ı·˘˙ ≠ ‰ÈÂÂÈ¯Ë ≠ ‰ÂÊ˙ ≠ ÏÂ˘È· ≠ ˙ȯ·Ú ≠ ‰È‚ÂÏÂÎË ≠ ÏÂÈË ≠ ‰Ù‡ ≠ Ë¯Ò ≠ ¯ÙÒ ∫ÌÈÚ·˜ Ìȯ„Ó

Made with