מועצה אזורית חבל מודיעין - אגף הכספים - 2016

מסגרת התקציב

עדכון

תקציב

השנוי

תקציב

קיים

410

118,410 26,340

118,000 23,145

ארנונה

3,195

יתר עצמיות

755

48,705

47,950

ממשלה

4,360

193,455

189,095

סה"כ הכנסות

840

57,560

56,720

שכר

3,915

126,560

122,645

פעולות

-395

9,335

9,730

פרע"מ

4,360

193,455

189,095

סה"כ ההוצאות

Made with