שנת שמיטה - מדריך הלכתי ומעשי לטיפול בגינות הנוי

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

שנת שמיטה תשע”ה

ועדת השמיטה

המשרד לשירותי דת

ה

ושבתה הארץ שבת לה’ התנאה לפניו במצוות - מדריך הלכתי ומעשי לטיפול בגינות הנוי לקראת שנת השמיטה הבעל”ט

Made with