צו ארנונה 2018 אושר 7-6-17

2018 – נוסח סופי - אושר במועצת העיר בישיבת מועצה מיוחדת 2/2017 בתאריך 07-06-2017

22 של צ ו הארנונה לשנת

1

עמוד מתוך

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online