KulturskildringerFraKøbenhavn_1916

G. E . C. GADS FORLAG K Ø B E N H A V N

I KRISTIAN DEN OTTENDES OG FREDERIK DEN SYVENDES TID 1840—57

VILLADS CHRISTENSEN v e d K ø b e n h a v n s R a a d s t u e a r k iv 8 K roner

D r .

A r k iv a r

Uddrag af Anmeldelser: En lærdere og mere kyndig Fører gennem Periodens Historie end Arkivaren ved Raadhusarkivet Dr. Villads Christensen kunde vist ikke findes. Og hans rolige, upartiske, lidt brede men altid livlige Fremstilling overbeviser den ukyndige Læser om Skildringens dybe historiske Sandhed, hvor tit han end ryster paa Hovedet og føler sig skuffet over, at de gode gamle Dage ikke var bedre. (Tilskueren). Det er en stor Bog, Raadstuearkivar Dr. Villads Christensen har skrevet om København i Aarene 1840 — 57 , men den er ingenlunde for stor. Disse 18 Aar i Midten af forrige Aarhundrede er nemlig en Gennembrudstid for Danmarks Hovedstad. Da sprængtes det Panser, der snærede Byen og hindrede dens Vækst, og gammeldags Tvang maatte vige for den ny Tids Frihedsrørelser; København kunde endelig afstryge sit »provinsielle Smaastadspræg* og begynde sin Ud­ vikling hen imod den moderne B y og Storstaden. Der er en støt og ædruelig Ro hos Forfatteren, han behersker sit mægtige Kildestof, og han lader sig ikke rive hen af sit Emne. Hans Skildringer er grundige, gennemtænkte og oplysende. (Nordisk Tidsskrift). En udpræget Gæringsperiode og netop derfor et af de inter- essanteste Afsnit af Byens Liv er det altsaa Dr. Villads Christensen har haft til Opgave at skildre. Med kyndig Haand har han af Raad- stuearkivets rige Samlinger udtaget alt stort som smaat, der kunde tjene til at kaste Lys over Hovedstadens Livsforhold i de paagæl­ dende Aar. -Og udmærket har han forstaaet at sammenknytte og ordne alt det her fremdragne Stof — suppleret med Avisudklip og Memoireskildringer. Med »København 1840 — 57 « er givet et nyt og betydeligt Bidrag til Fremstillingen af vor Hovedstads og vort Fædrelands Historie. Det anseelige Værk er selvskrevet til at findes i alle Haandbog- samlinger og Læseforeninger. (Tiden).

591769030

ir m

Made with