G theorieboek vwo

Hoofdstuk41 Inleidingexterneverslaggeving 41.1 Verschil interneenexterneverslaggeving 41.2 Jaarstukkenenmodellen 41.3 Accountant 41.4 Niet-commerciëleorganisaties

Hoofdstuk41

Inleidingexterneverslaggeving

Indit hoofdstukbeginnenwemet de externe verslaggeving van commerciële enniet-com- merciëleorganisaties.Metexterneverslaggevingbedoelenwedeverslaggevingnaarderden toe. Bepaalde rechtsvormen zijn verplicht tot het publiceren van hun jaarstukken. Op die manierwordenbepaalde financiëlegegevensopenbaar toegankelijkvoor iederegeïnteres- seerde inde onderneming. Daarnaast kunnen ze vrijwillig extra informatie verschaffen. De publicaties voor derden zijn vaak gericht op instanties (bijvoorbeeld banken) en personen (zoals aandeelhouders enverschaffers vanvreemdvermogen) buitendeonderneming. Het betreft hier verslaggevingaan ‘buitenstaanders’ die indeonderneming zijngeïnteresseerd. Binnende onderneminghebbennatuurlijk ook dewerknemers er belangbij hoe de onder- nemingervoor staat. Webesprekende jaarstukkenvandebv/nv.Wekijkennaarde rol vandeexterneaccountant en tot slot bestedenwe aandacht aan de externe verslaggeving van de niet-commerciële organisatie.

CE

Management&Organisatie inBalans

193

Made with