G theorieboek vwo

41.1 Verschil interneenexterneverslaggeving

Internebalans enwinst-en- verliesrekening DomeinG Externeverslaggeving

Jekunt het verschil beschrijven tussen interneenexterneverslaggeving.

Tot nu toehebbenwealleengesprokenover de internebalansenwinst-en-verliesrekening . Deze overzichten zijnalleenmaar voor interngebruik. Bepaaldepersonen, vaakhetmanagement, van deeigenorganisatiekrijgendezebalansenwinst-en-verliesrekening te zien.Denknogmaar eens aandewinst-en-verliesrekeningmet daarin een volledigoverzicht vande budgetresultaten. Een onderneming heeft niet graag dat zulke gegevens in handen komen van de concurrenten. Een concurrent kanopdiemanierbijvoorbeelddekostprijsen zwakkepuntenvandeorganisatieach- terhalen. Een onderneming stelt vaakmeermalen per jaar een interne balans enwinst-en-verliesrekening op. Endangevende internebalansenwinst-en-verliesrekeningvooral sturingsinformatieaanhet management.Opbasisvande internebalansenwinst-en-verliesrekeningneemthetmanagement beslissingen. Eenonderneming is volledig vrij indewijzewaarop zij de internebalans enwinst- en-verliesrekening samenstelt. Daarnaast stelt elkeondernemingeen fiscalebalansenwinst-en-verliesrekening op.Dezehoef je volgenshet examenprogrammaniet te kennen. De fiscus (deBelastingdienst) hanteert soms an- dere regels danwat gebruikelijk is volgens de bedrijfseconomie. Een voorbeeld is dat de fiscus toepassingvandeactuelewaardeniet toestaat.Ondernemingen stellen, binnende regelsvande wet, fiscale stukkenvaak zodanig samendat dewinst zo laagmogelijk is. Ze strevendaarbij naar fiscaleoptimalisatie.Maar dat kaneenander beeldgevendandewerkelijkheid. Alsde fiscuseen versnelde afschrijving toestaat vanbijvoorbeeld 50% inhet eerste jaar, zal dewerkelijkewaarde vanhet duurzameproductiemiddel vermoedelijk aanzienlijkhoger zijn. Naast de interne en fiscale balans enwinst-en-verliesrekening is er ook een externe balans en winst-en-verliesrekening . Deze noemenwe ook wel de publicatiebalans en publicatiewinst-en- verliesrekening.Vooreenaantal rechtsvormen,waaronderdenv/bv, ispublicatievande jaarstuk- kenverplicht.Afhankelijkvandegroottevandeonderneming isbepaaldwelkeonderdelen zijwel of nietmoet publiceren. Deoverheidheeftdeze openbaarmaking vangegevensverplichtomdatde leidingendeeigendom indat soortondernemingenvaakgescheiden zijn.Metdepublicatie legtde leidingverantwoording af aandeaandeelhouders.Ookvooranderenkunnendezestukken interessant zijn, denkaanban- ken,mogelijkebeleggersof andere (potentiële) vermogensverschaffers, leveranciers, concurren- tenenzovoort. Ookwordt deexterneverslaggevinggebruikt voor ‘corporategovernance’: debe- stuurdersvandeonderneming zijnverantwoordelijkvoordenalevingvandewet- en regelgeving enbeheersingvandeondernemingsrisico’s. De rapportagehierover neemt steedsmeer toe.

Fiscalebalans enwinst-en- verliesrekening

Externebalans enwinst-en- verliesrekening

Openbaar- making

Deze jaaroverzichten zijn voor iedere belang- stellende verkrijgbaar bij (het Handelsregister van) de Kamer van Koophandel. Ook kun je dezeoverzichtenmeestal vindenop internetbij de website van de organisatie of via speciale websites.

Jehebtookaanbiedersvancommerciëlebedrijfsinforma- tie.

Kleineenniet-actievebv’s ennv’s kunnenvoor deexterneverslaggevingde fiscalewaarderings- regels toepassen.Dansprekenwevande samenvaljaarrekening . Zoalsdenaamal aangeeft vallen deexterne jaarrekeningende fiscale jaarrekeningdan samen.

Samenval- jaarrekening

Maakopgave41.1.

CE

Uitgeverij VanVlimmerenBV

194

Made with