G theorieboek vwo

Begrippenlijst

47.1 Cashflow DomeinG Externeverslaggeving Uitbreidingsinvesteringen Wanneer eenondernemingdevoorraadvaste kapitaalgoederen uitbreidt. Deproductiecapaciteit neemt daardoor toe. Vervangingsinvesteringen Wanneer eenondernemingeenversletenof verouderd kapi- taalgoedvervangt. Risicoreductie Het zo kleinmogelijkmakenvanonzekerheden. Cashflow Het verschil tussendegeldstroomdiedeondernemingdoor de investeringontvangt endegeldstroomdie zij uitgeeft. Terugverdientijd Deperiodewaarinde investering zichzelf terugverdientmet be- hulpvande (jaarlijkse) cashflows. Voordelen terugverdientijd Eenvoudigeberekening, houdt rekeningmet onzekerheid inde tijd. Nadelen terugverdientijd Houdt geen rekeningmet: interest, verdeling cashflowsover de perioden, cashflowsnade terugverdientijd. Netto-contante-waardemethode Wemakende cashflows contant naar hetmoment vande in- vesteringenverminderendit bedragmet het investeringsbe- drag. Indienpositief → aanvaardbaar. Keuzeproject Bij hetzelfde investeringsbedrag kiezenvoor het projectmet de hoogstenetto contantewaarde.Met eenverschillend investe- ringsbedrag kiezenopbasis vandenetto contantewaardeper geïnvesteerdeeuro. Nadeel Houdt geen rekeningmet de toenemendeonzekerheidalsge- volgvan langere looptijd investeringsproject. Beperkt vermogen Eenondernemingmoet kiezenopbasis vanaantrekkelijkheid, eerst aanvaardbaarheid, dannetto contantewaardeper geïn- vesteerdeeuroendaarnaeen combinatie kiezen. 47.2 Methode van de terugverdientijd 47.3 Netto-contante-waardemethode

CE

Uitgeverij VanVlimmerenBV

278

Made with