קשר עין גליון 281 - ירחון ארגון המורים - יולי 2018

w w w . i g m . o r g . i l

י ר ח ו ן א ר ג ו ן ה מ ו ר י ם

ב ש י ת ו ף ה ע מ ו ת ה ה פ ד ג ו ג י ת ל ק י ד ו ם ה ח י נ ו ך ה ע ל י ס ו ד י ו ה ע ל ת י כ ו נ י ב י ש ר א ל

מפגש של תיכון ישראלי עם מערכת החינוך במוסקבה 30 קרין סוקולוב

בית הספר ירדן ממריא אל החלל 18 יפה טורק

הוראה חווייתית של מקצוע ההיסטוריה

34 >> נעם ליפשיץ

2 0 1 8 ת ש ע " ח

י ו ל י ת מ ו ז - א ב

2 8 1 ג י ל י ו ן

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online