קשר עין גליון 259 - ירחון ארגון המורים מאי 2016

w w w . i g m . o r g . i l

תל אביב יפו Tel-Aviv-Yafo P.P. שולם - 2438

במקרה של אי מסירה יש להחזיר לארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים, 66184 ת"א 23 דרך מנחם בגין

י ר ח ו ן א ר ג ו ן ה מ ו ר י ם

ב ש י ת ו ף ה ע מ ו ת ה ה פ ד ג ו ג י ת ל ק י ד ו ם ה ח י נ ו ך ה ע ל י ס ו ד י ו ה ע ל ת י כ ו נ י ב י ש ר א ל

ישראל וגרמניה ושאלת ספרי הלימוד 30 ד"ר אריה קיזל

המבוגרים בעולם התעסוקה 18 רותי ברקוביץ

אלי כספי

כשפגשתי את הרצל חוזה המדינה

שאלות שרציתי לשאול את הרצל לקראת יום הולדתו; ריאיון דמיוני בהשראת מרחב לימוד אינטראקטיבי שהוקם בבית הספר

2 0 1 6 ת ש ע " ו

מ א י נ י ס ן - א י י ר

2 5 9 ג י ל י ו ן

Made with