DA anhhom

Hoofdstuk1 Management enorganisatie

Hoofdstuk1 Management enorganisatie

1.1 a Eenorganisatie is een samenwerkingsverbandvanmensendiebepaaldedoelenwillenbereiken.

b Commerciëleorganisatiesstrevennaarwinst.Niet-commerciëleorganisatiesstrevenniet naarwinst, een niet-commerciëleorganisatieheeft eenander doel.

c Profitorganisatieenonderneming.

1.2 Commerciëleorganisaties indeze tekst zijn:

Niet-commerciëleorganisaties indeze tekst zijn:

MeadfacoBV

Theresiacollege

Jumbo

DeGevleugeldeVis

Samsumg VerkloosBV Transavia

HetManenbos

1.3 a Rechtspersonenhebben zelfstandige rechtenenverplichtingen.

b Eenmanszaak, vennootschap onder firma (vof), naamloze vennootschap (nv) en besloten vennootschap (bv).

c Deeenmanszaakheeft ééneigenaardievolledigverantwoordelijk is, de leidingheeft enhet eigenvermo- genheeft ingebracht.

d Bij devof oefenen tweeofmeer vennoteneenbedrijf uit onder gemeenschappelijkenaam.

e Niet; denv zelf is aansprakelijk (denv is rechtspersoon).

f

Verenigingen stichting.

g Ter beoordelingvandedocent.

h Een stichting is eenorganisatie zonder ledenmet eenbestuur eneenbepaalddoel.

i

Ter beoordelingvandedocent.

1.4 a Een strategischedoelstelling is eendoelstellingop lange termijn.

b Strategische, tactischeenoperationeledoelstellingen.

c Ter beoordelingvandedocent.

1.5 a Management omvat het bepalen vandedoelstellingen vandeorganisatie, het plannen, het organiseren, het gevenvan leidingenhet controleren.

b Eenhoofddoelstelling isergvaag.Dezewordtuitgewerkt totdat eendoelstelling zoconcreet is, dat zij om- gezet kanworden ineenplanendeuitvoeringookgecontroleerd kanworden.

c Doelstellingenmoetenduidelijk, acceptabel, haalbaar enniet-strijdig zijn.

SE

Management&Organisatie inBalans

5

Made with