DA anhhom

d Controle isnodigom te zienof demedewerkershun taken zodoelmatigmogelijkuitvoeren. Hetmanage- ment kanniet alles zelf enwil toch zekerheiddat alles volgensplanningverloopt.

1.6 8.30 – 9.00 10.00 – 12.00 15.00 – 15.30 16.30 – 17.00 DomeinA Basisvaardigheden

divers

9.00 – 10.00 13.00 – 15.00 15.30 – 16.30

leidinggeven organiseren

controleren leidinggeven

plannen

doelstellingenbepalen

1.7 a Onder informatieverstaanwegegevensdiede kennis vandeontvanger vergroten.

b Als eengegevenniet bijdraagt aande kennis vande ontvanger, blijft het eengegeven en is het geen in- formatie.

c Informatiemoet voldoenaandeeisenvanbetrouwbaarheid, relevantieen tijdigheid.

d We letten op het systeem van ordening van de zoekresultaten (ouderdom van de resultaten) en de her- komst vandebron.

1.8 a De feedbackinformatie isdat er tot enmet september 2014nogmaar 1.231OLED-tv’s zijnverkocht.

b • Sarah kanbesluitenhaar reclameopandereproducten tegaan richten, omdatOLED-tv’sblijkbaar niet goedgenoeg lopen. • Sarahkanookbesluitennogmeer reclame tegaanmakenvoorOLED-tv’sofmet specialeaanbiedingen tegaanwerkenom tochhet verwachteaantal tehalen. • Sarahkanookhaar verwachtingvoor 2014bijstellen: niet 2.500OLED-tv’sverkopenmaarbijvoorbeeld 1.500.

1.9 a Communiceren ishet uitwisselenvan informatie tusseneen zender eneenontvanger.

b Daniel isde zender enArjan isdeontvanger.

1.10 a Er issprakevan internecommunicatiealscommunicatieplaatsvindt tussenpersonenof afdelingenbinnen dieorganisatie.

b Vergaderingen, gesprekken, e-mailtjes enopgesteldeoverzichten.

c Het ontvangen van een offerte per fax is externe communicatie; de buitenwereld communiceert met de onderneming.

d Deonderneming stuurt boodschappennaar debuitenwereld; dit is externe communicatie.

e Een informatiesysteem ishet geheel vanpersonen, hulpmiddelenenactiviteitendat gericht isophet ver- zamelen, verwerken en verstrekken vangegevens om te kunnen voorzien inde informatiebehoeften van personenbinnenenbuitendeorganisatie. f Wel, het informatieverzorgingsprocesomvat alleactiviteitendieplaatsvindenom te komen tot een infor- matiesysteem. Een regelingwaarbij de post centraal wordt geopend enwaarbij aangetekendwordt van wie er post is ontvangen, is eenmaatregel die gericht is ophet systematisch registreren van externe in- formatie. g Als iederemedewerker over een eigen e-mailadres beschikt, heeft iederemedewerker demogelijkheid ompost teontvangenbuitenhet systeemom. Het informatiesysteemwordt daardoor onoverzichtelijken minder goedbeheersbaar.

SE

Uitgeverij VanVlimmerenBV

6

Made with