kraks vejviser 1939 handelsvejviser

KØBENHAVNS KOMMU ,1 ^BIBLIOTEKER — BISPEBJERG — INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning i Brugen af de større Afdelinger er meddelt foran liver af disse.

i c 7 7 h’j •°

1, Bind. Forkortelser og Tegn, anvendt i Vejviseren

Side

Afdeling I: Kort og Planer. Oversigtskort, Sporvejskort, 7 litograferede Specialkort og 8 Kortskitser over København og Omegn. Sporvognsruter og Planer over Hospitaler og Teatre i København. Afdeling II: Gade-Register og Hus-Register for København. a) GADE-REGISTER............................................................................................................................................ 33 Gader, Veje og Pladser med Angivelse af de Administrationskredse m. m., hvori de er beliggende. b) HUS-REGISTER ............................................................................................................................................. » 4 Fortegnelse over Huse (ordnet efter Gader) med Angivelse af Gadenumre, Matrikelnumre, Ejendoms­ skyld, Grundværdi, Ejer, Beboere in. m. (Navn, Stilling og Telefon). 1) København, Frederiksberg og Hellerup. 2) Villabyerne. Afdeling III: Person-Register for København .................................................................................................. Navne-Register over Beboere (Forretninger, Privat-Personer og større Institutioner) i København, Frederiksberg og omliggende Villabyer. — TILLÆG: En Lisle over DØDE i det sidst forløbne Aar. Afdeling IV: Provins-Register. A. FORRETNINGER............................................................................................................................................. 1697 (byvis ordnede, med Real-Register og Forretnings-Register for hver By, for 2!) af de største Købstæders Vedkommende et Kort over Byen). B. PRIVAT-ADRESSER......................................................................................................................................... 2055 C. STØRRE GAARDE.............................................................................................................................................. 2100 D. KOMMUNEFORTEGNELSE...................................................................................................... 2191 2. Hind. Emneliste til begge Bind. Alfabetisk Fortegnelse over de i Vejviseren omhandlede Emner med Sidetal............................ Tilføjelser, der er kommet til Redaktionens Kendskab under Vejviserens Trykning............................... } gule Blade 2401 Afdeling V: Real-Register for København .......................................................................... .................. 2405 Stats-, kommunale og private Institutioner; Foreninger og Selskaber; praktiske Oplysninger om For­ hold af almen Interesse. TILLÆG: Best cm mel ser og Takster vedrørende Post- & Telegraf-, Jernbane- og Toldvæsen. Vejledning for Eksportører (grønne Blade). Afdeling VI: Firma- og Aktieselskabs-Register for Danmark................................................................ 2705 Uddrag af de officielle Handels-Registre, Forsikrings-Registret og Aktieselskabs-Registret. A. København. B. Købstæderne og købsladlignende Bebyggelser. G. Landet. Afdeling VII: Fag-Register for Danmark................................................................................................. 2961 Virksomheder indenfor Handel, Haandværk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen samt andre næringsdrivende Erhverv i Danmark branchevis ordnet. Foran i Fag-Registret paa blaa Blade Fag-ogVarefortegnelse over alle F ag-Registrets Overskn ter med Sidetal og Oversættelser fra Engelsk, Fransk, lysk og Spansk af de vigtigste Fagoverskn er. TILLÆG: Færøerne. Kort, Real-Register, Navne-Register, Fag-Register. Grønland. Kort, Styrelse, Distrikter, Embedsmænd. Afdeling VIII: Island (røde Blade)............................................................................................................................ 4177 Kort, Real-Register, Privat-Adresser, Fag-Register. Afdeling IX: Udlandet..................................................................................................................... .. ......... 4225 De europæiske Staters Størrelse, Folketal, Hovedstæder, Byer kendt under mere end eet Navn m. m. Danmarks Gesandter og Konsuler i Udlandet. Danske Foreninger i Udlandet. Større Virksomheder i Udlandet, der ejes eller ledes af Danske. Udenlandske Firmaer med Handelsinteresser paa Danmark (’ag- og Branchefortegnelser, med Kortskitser over nogle Lande). Export Directory of Denmark............................................................................. sidst i Bogen, særlig pagineret Eksport-Vejviser over alle danske eksporterende Firmaer m. m. Engelsk Tekst med Oversættelser til Fransk, Tysk, Spansk og Dansk. A. EXPORTERS (1. List of Finns. 2. List of Products. 3. Advertisements.) B. BANKING, SHIPPING etc.

Udgiverne paatager sig intet Ansvar for Fejl og Mangler, der trods al anvendt Omhu, maatte findes i Vejviseren Optagelse i Vejviseren sker efter Bedaktionens Skøn. 1

Made with FlippingBook Online newsletter