FraBethesdasFørsteDage

(Folk vil i vore Dage ikke længere gaa til Møde i en halvskummel Kælder!). Dog — det bedst er en ny Tilstrømning til Be? thésdas Møder; baade til Foredragsrækken i Aa? re ts første Maaneder, til Missionsuger i større Stil med Vækkelsesmøder og en ny Slags Mø? der for søgende og spørgende med »Spørge?Afte? ner«, hvortil Deltagerne i Forvejen har indsendt skriftlige Spørgsmaal. T re nye Bymissionærer er antagne i 1931. Torsdag Form. samles stadig vore 27 M issionærer til Raadslagning og Opmuntring ved Guds O rd og Fællesbøn. Fra Bethesda udgaar stadig det lille Søndagsblad (nu 110,000 Ekspl.) — samt Maanedsbladene »Liv og Lys« og »Nye Ti? der«. Og Sekretæren, Regnskabføreren og deres Fljælpere har stadig Hænderne fulde af Arbejde. A ltsaa: Bethesdas T id er ikke forbi. V o rt gamle Missionshus kan aldeles ikke undværes. I 50 Aar har »Herrens Ø jne væ ret aabne over dette Sted«. Alle dets Venner har al G rund til at takke og prise Ham derfor — og bede om ny Velsignelse for kommende Dage.

69

Made with