Opdracht_De_Hulppost

Opdracht: Hulppost

De onderstaande opdracht kun je gebruiken voor je examen. Deze casus is zo geschreven dat je al je examenopdrachten uit kunt voeren. De casus lijkt sterk op de praktijk. Ook als je je examen op school doet, is het heel belangrijk dat je de opdrachten uitvoert alsof het een opdracht van een BPV bedrijf is. Net als in je stage, verricht je eerst voorbereidendewerkzaamheden voor eenmedia- uiting (kerntaak 1). Vervolgens realiseer je dezemedia-uiting (kerntaak 2). Om dewerkprocessen van kerntaak 1 en 2 aan te tonen, voer je de activiteiten uit hoofdstuk 5 van je examenmap uit.

Consortium Beroepsonderwijs Postadres Postbus 2644 3800 GDAmersfoort Bezoekadres Disketteweg 11 2821ARAmersfoort 033-24604471 secretariaat@consortiumbo.nl www.consortiumbo.nl

Inleiding en algemene informatie Jewerkt sinds kort voor een kleinDTP-bureau. In dit bedrijf werk je samenmet twee anderen. Je leidinggevende is de eigenaar van het bureau. Hij is verantwoordelijk voor de ontwerpen. Je leidinggevende heeft ook contactmet de klant om zijnwensen te achterhalen en te vertalen naar een ontwerp. De ontwerpen van je leidinggevendeworden uitgevoerddoor een ervaren allroundDTP’er en door jou. Je collegaDTP-er is eenmaand afwezig en dus ben jij automatisch degene die zijnwerk moet overnemen. Hetmagazine ‘Hulppost’ is de belangrijkste klus op ditmoment. ‘Hulppost’ is geenmagazine dat te koop is in de supermarkt. Het bladwordt verstuurd aan alle contacten vanArtsen zonder Grenzen, bijvoorbeeld aan demensen die geld geven aan de organisatie. Je leidinggevende geeft je de opdracht om ditmagazine voor te bereiden en vervolgens te realiseren. Hulppost Hulppost is een uitgave van de organisatie Artsen zonder Grenzen. Deze organisatie biedtmedische noodhulp aan slachtoffers van rampen, oorlogen en epidemieën. Hetmagazinewordt 4x per jaar toe- gestuurd aan de relaties vanArtsen zonder Grenzen. De doelgroep bestaat voor het grootste gedeelte uit donateurs, mensen diemaandelijks geld geven. Het blad richt zich op volwassen die betrokkenwil- len zijn bij de hulp aan derdewereldlanden. De sfeer van het blad is informatief. Hulppost wil zijn donateurs graag op de hoogte brengen vanwat ermet hun geld gebeurt. Hetmagazine laat zienwat ermis gaat in dewereld, maar ookwat de organisatie er aan doet. Meestal is het blad 16 pagina’s groot. Je krijgt deze opdracht in de vorm van een briefing. Deze briefing bevat een planwaarin veel zaken zijn vastgelegd. Zo krijg je bijvoorbeeld informatie over de stijl die jemedia-uitingmoet krijgen. In dit geval heeft je collega pdf’s achter gelaten van vorige uitgaven. Ook heeft hij werktekeningen/schetsen achtergelaten van bepaalde pagina’s. Zo krijg je informatie over de stijl die jemedia-uitingmoet krij- gen. Je leidinggevende heeft van de klant een flink aantal afbeeldingen en teksten gekregen. De inhoud vanHulppost In de bladformule vanHulppost is ook de (vaste) inhoud van hetmagazine vastgelegd. Het blad bevat de volgende rubrieken in een vaste volgorde:

• Cover volgens vaste opmaak, zie hiervoor de pdf. [hulppost#12012.pdf ] • Headlines: Een verzameling ‘nieuwsberichten’ uit binnen- en buitenland. Deze ‘headlines’ vragen aandacht voor problemen elders in dewereld of vertellen over de resultaten vanArtsen zonder Grenzen. • Interview: Een interviewmet iemand uit de organisatie. Het interview zorgt dat de Artsen zonder Grenzen een ‘gezicht’ krijgen. Ookwordt het interview gebruikt om de missie vanArtsen zonder Grenzen te laten zien. • Projectrapportage: Een lang artikel over een project vanArtsen zonder Grenzen. In de rapportageworden de problemen geschetst en ook het effect van het werk van de organisatie. Het artikel geeft veel informatie over het project én het land. • Uitgezonden: Een kort artikel waarin je kennismaaktmet één van demedewerkers in het buitenland. De bedoeling is om vooral de ‘persoonlijke kant’ van de organisa- tie te laten zien.

Made with