Opdracht_De_Hulppost

• Uitgezonden 2: Iedere uitgavewordt een overzicht gepubli- ceerd van landenwaar Artsen zonder Grenzen actief is en welkemedewerkers daar werken. • Fotoreportage: De fotoreportage is een rubriekwaarinmet beelden een project of probleemwordt getoond. De content van deze rubriek bestaat uit een inleiding, fotografie en bijschriften. • Donateurs in actie: Deze rubriek (achterzijde) toont acties die donateurs vanArtsen zonder Grenzen hebben gedaan om geld in te zamelen voor de organisatie.

Consortium Beroepsonderwijs Postadres Postbus 2644 3800 GDAmersfoort Bezoekadres Disketteweg 11 2821ARAmersfoort 033-24604471 secretariaat@consortiumbo.nl www.consortiumbo.nl

Materialen In de briefing geeft je leidinggevende veel informatie over hetmagazine en de inhoud. Vervolgens krijg je een schriftelijk briefingwaarin per artikel beschre- ven staat wat er van jewordt verwacht. Ook heeft je leidinggevende van een aantal rubrieken een layoutschets gemaakt. In deze layoutschetsen kun je zien

opwelkemanier de rubriekenmoetenworden opgemaakt. Per rubriekworden de teksten en beelden aangeleverd door de opdrachtgever. Sommigematerialen zullen beter geschikt zijn dan andere, kijk dus kritisch naar het aangeleverdemateriaal. De planning Bij het plannen van jewerkzaamhedenmoet je rekening houdenmet verschillende controlemomenten. De data en tijdenwaarop je bepaalde dingenmoet inleveren krijg je in de briefing. Nadat je de brie- fing hebt uitgeschreven en gecontroleerdmaak je een planning. Hierin houd je rekeningmet de datum waarop je leidinggevende je eerste voorstel wil controleren. Zorg dus dat je preciesweet wat er dan van jewordt verwacht. Houd in je planning er rekeningmee dat jemisschien bepaalde zaken nog zult moeten aanpassen. Ook kan het zijn dat Artsen zonder Grenzen bepaalde zaken nog anderswil. Pas als het eerste voorstel is goedgekeurd kun je beginnenmet de realisatie van hetmagazine. Gebruik van aangeleverdematerialen Om hetmagazine te realiseren heb je een grote hoeveelheidmateriaal gekregen. Je collega heeft de foto’s, teksten en vormgevingselementen voor je verzameld. Voordat je dezematerialen gebruikt, moet je natuurlijk controleren of deze geschikt zijn voor gebruik. Als ze niet geschikt zijn, pas je ze aan. Jewerkt voor een ‘echte’ klant. Dat betekent dat dematerialenwaar jemeewerkt, op jewerkplek bewaardworden. Maak afsprakenmet je leidinggevende over de plekwaar je de back-upsmaakt en bewaart.

Gebruik van jewerkplek Tijdens je examen ben je verantwoordelijk voor je eigenwerkplek.

Aanleveren Voordat hetmagazine naar de drukker kan, controleer je je bestanden zelf. Ook je leidinggevende moet akkoord geven voordat hetmagazine geproduceerd kanworden. Als de laatste foutjes eruit zijn maak je een drukklaar bestand. Je bewaart het definitieve open bestand (pakket) enmaakt een druk- klare PDF of certified PDF op basis van de briefing en natuurlijk het plan van eisen dat bij deze casus hoort.

Made with