Kraks Vejviser 1926 del 2 provinsregister

Vejledning i Brugen af Provins-Registret.

A. Forretninger er opført by vi s. Byerne (se nedenstaaende Fortegnelse) er ordnet alfabetisk. For hver By er først meddelt et Real-Register, indeholdende Oplysninger om Myndig­ heder, Institutioner og Foreninger med Hjemsted i den paa­ gældende By, samt en Del statistiske Data: Indbyggerantal, Skattemyndighedernes Vurdering m. m. Under Forretninger er alle blot nogenlunde betyde­ lige Virksomheder medtaget. Ved Forretningen er anført, under hvilke Overskrifter i Fag-Registret (Afdeling VII i Vejviserens 2. Bind), den kan søges, thi der, og kun der, finder man de Tilføjelser, der angiver dens særlige Specialitet. B. Privat-Adresser. Reglerne for Ordningen er de samme som i Afdeling IV, Person-Register for Kjebenhavn (se Bagsiden af den grønne Karton foran dette Register). C. Større Gaarde. De her meddelte Oplysninger er næsten alle tilveje­ bragt ved Korrespondance med de enkelte Gaarde og Gods­ kontorer. Grevskaber, Baronier, Stamhuse og store Godser er i en Parentes anført paa deres Plads i Alfabetet med en Henvisning til de enkelte Gaarde. Følgende Oplysninger er saa vidt muligt meddelt for hver enkelt Gaard: 1) Gaardens Navn og Postadresse. 2) om den mulig er Sædegaard (o: en Gaard, der før Regeringsforandringen i 1660 var Sæde for en adelig Fa­ milie. eller som senere er gjort til Sædegaard ved kgl. Be­ villing) eller Hovedgaard (o: en Gaard, hvortil der i gamle

i

Dage har været gjort Hoveri, og som ligger paa Jord, der fra gammel Tid er fri for Fæstetvang). En Sædegaard vil altid være Hovedgaard. 3) om den horer nnder et Grevskab, Baroni, Stamhns eller Gods. (Er dette Tilfældet, bør man opsøge Artiklen om det paagældende Gods. For at nndgaa Gentagelser og for at lette Oversigten er nemlig de Kendsgerninger, der er fælles for alle under et Gods hørende Gaarde, samlet nnder Hovedartiklen). 4) Gaardens Areal 1 Tender Land, specielt angivet hvor meget Ager (A) og hvor meget Eng, Kær og Mose (E). En Td. Land = 0.55 ha. 5) Gaardens Vurderingssum til Ejendomsskyld efter Vurderingen i 1923. 6) om der hører Skov (S) til Gaarden og hvor mange Tønder Land. 7) Skovens Vurderingssum til Ejendomsskyld. 8) om der hører Bøndergods til Gaarden. 9) Bøndergodsets samlede Vurderingssmn til Ejendoms­ skyld. 10) Ejerens Navn, Stilling (Titler og danske Ordener), Bopæl, Postadresse og Telefon. ' 11) Forpagterens eller Bestyrerens Navn, Stilling etc. 12) Godsforvalterens Navn, Stilling etc. I Afsnittets Slutning er opført nogle Gaarde, der ikke bærer noget særligt Navn. D. Kommunefortegnelse. Ved hver Landkommune er anført Sogneraadets Post­ adresse, Amtet (eller Amtsraadskredsen), Herredet, Rets- og Politikredsens Nummer, samt Indbyggertallet. I Slutningen af Fortegnelsen findes en Nøgle til de benyttede Numre for Rets- og Politikredse.

i "i

\

i 7

i

} >

Fortegnelse over de 155 Købstæder og købstadlignende Bebyggelser om hvilke der findes Oplysninger i Provins-Registret. Et Kort over Danmark, hvorpaa nedennævnte Byer er opført, findes i 2. Bind, foran Aid. VIL

Le'mvig Lunderskov Løgstør Løgumkloster Mariager Maribo Marstal Middelfart Nakskov Nexø Nibe Nordborg Nyborg Nykjøbing F. Nykjøbing M. " Nykjøbing S. Nysted Næstved Nørre Aaby Nørre Sundby Odder

Stnbbekjøbing Svaneke Svendborg Sæby Sønderborg Taastrnp Tarm

Ringkjebing Ringsted Roskilde Rudkjøbing Ry Rødby Rødding Redkjagrsbro Rønne Samsø Sandvig Saxkiøbing Silkeborg Sindal Skagen Skanderborg Skive Skielskør Skjern Skjørping Skærbæk Sorø Stege Storehedinge Struer

Aabenraa Aakirkeby Aalborg Aalestrnp Aarhus Aars Aarup Allinge

Esbjerg Faaborg

Haslev Helsinge Helsingør Herning Hillerød Hjørring Hobro Holbæk Holstebro Holsted Hornbæk Horsens Hundested Hurup Højer Høne Jyderup Kallnndborg de Kjertemi Kjøge

Fanø Faxe Fase Ladeplads Fjerritslev Fredensborg Fredericia Frederikshavn Frederikssund Frederiksværk Gilleleje Give Gjerlev Glamsbjerg

Thisted Tinglev Toftlund Tølløse Tender Tørring Ulfborg Vamdrup

Arden Asnæs Assens Augustenborg Ballerup Birkerod Bjerringbro Bogense Brabrand BramMnge Brande ev Jhristianefeld Dronninglund Ebeltoft Ejby

Glostrup Graasten Gramby Grenaa Grindsted Gudhjem Haderslev Hedsten Hadsund Hammel Hasle

Varde Vejen Vejle Viborg Vinderup Vojens Vordingborg Vraa Ærøeskjøbing Ølgod

Odense Præstø Randers Ribe Ringe

r

Koldim Korsør Langaa

/

1 ^

,„ni.

. mv L.

Made with