צו הארנונה לשנת 2019 - טיוטא - מוגש לאישור המועצה בתאריך 3-1

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online