Únete a nosotros

European Open Bus i nes s Schoo l , nace e l 3 de febrero de 2014 en Madr i d . Es tamos espec i a l i zados en mat er i as empresar i a l es con e l respa l do de una de l as me j ores un i ver s i dades de España Un i ver s i dad Rey Juan Car l os . Tenemos e l compromi so de formar a l mas a l t o n i ve l a t odos aque l l os que deseen me j orar su t rayec t or i a y a l canzar sus me tas profes i ona l es .

EOBS

¿QUIÉNES SOMOS?

Made with FlippingBook flipbook maker