שינפלד - ברטיסלבה. 4 מדינות בחופשה אחת

‚ ‡ •  ƒ Š  ‹˜…‚ ƒ‡” ‚Š‡†– ‡ƒƒ ˜–‡†ƒ –’ƒ

‚ ‡ ‰ ” ‹‡’‡†Ž‚ ˜–Œ †‡‡— ‹ ‚ƒƒ•Žƒ’ ‚–Œ

DOUBLETREE BRATISLAVA

Š’Ž‡— ƒ†Š‡‚ ‚Š‡†–

‚ ‡ – €Ž ƒ ‚ ˆ–ƒ †—’ƒ ‚ƒŽ‚

‚ ‡ – †  ƒ ~ ƒ~‰~ƒ‚ •Œ ‚Ž‡ƒ ƒƒ ‘–ƒŽ–’ †Š†ƒ~~

˜ƒ—’ƒ…‹ ‹‡‡˜’Œƒ ‹‡—…Œ ƒŽ~ ‚Ž— 30 –‰ ‚—’ƒ…‚ ˜~ ‚—ƒ— ‚Œ ‚„ Š’Ž‡— —…Œ ‹’ Š‰ ‡—‡~ƒ ‹……‡ƒ ‡ƒ”•Œ ˜ƒ–‡— ‡—’Ž †•—Œ ‚ „ ƒŽ‚˜ ƒŽ˜~ ˜ƒ…Š”ƒŒ

03-618-9999 www.shainfeld.com

áÝÔäîØÙ áÝìÝÛâØ îÔ ÙàÕë ŇáíìÝØà ÙâÝ×ëØ Øìëí Ýèß îÙâÙëâ ÝàÕ ÙìÔíÝî àÔÙ ìîÙÝÕ áÝÕÙÜØ ŊîÙäÙìÛÔØ îÙíèÙÛÕ îÙÛÙëàØâ ëàÛà

Made with