Lyreco Toner - Cost Saving Product

ยิ�งซื้อมาก ยิ�งถูกมาก! เมื่อซื้อตลับหมึกลีเรคโก 5 ตลับข�้นไป

ราคาพ�เศษ ลดสูงสุดกว‹า 50%!!

ซื้อตลับหมึกลีเรคโกทุกรุ‹นในแคตตาล็อก สั่งซื้อในเดือน มีนาคม-เมษายน 2019 รับตุกตาหมี limited edition 1 ตัว (จำกัดสิทธิ์สูงสุด 1 ตัว ต‹อ 1 บร�ษัท)

ประหยัดตŒนทุนงานพ�มพ ใหŒคุณไดŒตั้งแต‹แผ‹นแรกที่ใชŒงาน

CE285A HP Laserjet M1130, M1132, M1134, M1136-39,M1210, M1212-14, M1216-17, M1219, P1100,P1102 รหัสสินคŒา : 5.283.498 850.- 1,400 บาท

CF283A HP Laserjet Pro M225DN, M225DN, M2010W, M125

Q2612A HP Laserjet 1000, 1010, 1012, 1015, 1018, 1020, 1022, 3000, 3015, 3020, 3030,1020 Plus, M1005, M1319F MFP, 3050, 3052, 3055AIO, Canon

LBP2900, 3000, Canon 303 รหัสสินคŒา : 2.795.431

950.- 1,540 บาท

750.- 1,500 บาท

รหัสสินคŒา : 7.855.328

CE278A HP Laserjet M1536NDF, P1566, P1606 รหัสสินคŒา : 5.366.939

CF280A HP Laserjet Pro 400 M401, M425 รหัสสินคŒา : 6.090.955

CE505A HP Laserjet CP2030, P2035, P2055 รหัสสินคŒา : 4.563.182

1,000.- 2,100 บาท

1,000.- 1,890 บาท

800.- 1,590 บาท

2 ป‚

ลดตŒนทุน เพ��มกำไร ราคาประหยัด

ทุกงานพ�มพ มั่นใจ! ผ‹านการทดสอบการพ�มพ 100% และการทดสอบการรั่วซึมของผงหมึก

มุ‹งมั่น ดูแลคุณ สินคŒารับประกัน 2 ป‚ พรŒอมบร�การหลังการขายที่คุณประทับใจ

ใส‹ใจ สิ�งแวดลŒอม เปšนผลิตภัณฑที่เปšนมิตรกับสิ�งแวดลŒอม และลดการใชŒทรัพยากร

CB435A HP Laserjet P1002-1006, 1009 Series

TN-2280 Brother DCP 7060D, 7065DN, HL-2220, HL-2230,HL-2240, 2240D, 2270DW

TN-2380 Brother HL-L2320D, HL-L2360DN, HL-L2365DW, DCPL2520D, DCP-L2540DW, MFC-L2700D, MFC-L2700DW, MFC-L2740DW

CE390A HP M601, M602, M603, M4555

LET’S GET SOCIAL!

@lyreco

รหัสสินคŒา : 4.492.153

รหัสสินคŒา : 5.940.477

รหัสสินคŒา : 9.091.184

รหัสสินคŒา : 5.700.319

850.- 1,360 บาท

900.- 1,260 บาท

950.- 1,585 บาท

1,600.- 3,365 บาท

Lyreco Thailand

LYRECO APP แอปพลิเคชัน

www.lyreco.co.th สั่งซื้อออนไลน

02-338-0200 โทรศัพท

th.orders@lyreco.com อีเมล

*ราคาพ�เศษ เมื่อซื้อสินคŒารุ‹นเดียวกันครบ 5 ตลับรุ‹นใดก็ไดŒในแคตตาล็อก ** ถŒาหากตŒองการตลับหมึกรุ‹นอื่นๆ ที่ไม‹มีในโบรชัวรนี้สามารถติดต‹อตัวแทนขายจากลีเรคโกไดŒ *** โปรโมชั่นนี้เปšนไปตามระยะเวลาที่ทางลีเรคโกกำหนด

Lyreco Thailand

Made with FlippingBook Learn more on our blog