Vejviseren 1910

Aktiekapital: 16Mili. Kr. Hellerup Afdeling. Reserve: 3 Milt. Kr. Eksp. 1 0 - 3 og 6*/a 8. Telef. 119. Foretager alle alm. Bankforretninger. Indlaan o g Indskud p a a B an kb o g . Boxer Æ 'Æ . Væ rdisager ofteK Vev lent es s

o m

-■

3 * I h P. RASMUSSEN, 6, Peder Skramsgade 6. Specialitet: Paal'ægnihg af Linoleum paa Trapper og Gulve. A lt L ino leum p a a læ g g e s uder Q u lv e repa reres o g a fre tte s.

Otto Teller B ogb ind er i. = B og trykk er i. Udfører a lle Arbe jder.

Te lef. 3 7 6 Helrui

T e l e f . 3 7 6 H e l r u p

Strandvej 163, Havehuset, s k r a a s for T ak s tg ræ n sen .

Made with