השבט השישי - גליון 112

השבט השישי מועצה אזורית זבולון עיתון המועצה - גליון 211 - דצמבר - ינואר תשע“ב

www.zvulun.org.il

"זבולון לחוף ימים ישכון..."

È˙„‰ ¯ÚÂ‰ ¯ÙÎ È·ÎÓ‰ ¯ÙÎ ˜Èχȷ ¯ÙÎ ¯Â‚È „χÂÂÁ ÔÈ˷ȇ ‰˘Â‡ ÌÈ¯Â‡ ÌȘÓÚ‰ ¯Ú˘ ÔÁÂÈ ˙Ó¯ ÈÏÚ Ò‡¯ ˙ÈÙÂ ‘ · ÌÈ„ÈÒÁ ¯ÙÎ ‘ ‡ ÌÈ„ÈÒÁ ¯ÙÎ

- פּוֹת ִ טּ ַ ין ה ֵ ת בּ ֶ כ ֶ ל ָ ל , פּוֹת ִ טּ ַ ין ה ֵ ת בּ ֶ כ ֶ ל ָ ל , ים ִ ר ְ ט ֶ ימ ִ ט ְ נ ֶ ס ְ ת בּ ֶ ד ֶ דּ ְ מ ִ ת נ ֶ ר ֶ נּ ִ כּ ַ ה ֶ שׁ ְ כּ , ים ִ ר ְ ט ֶ ימ ִ יל ִ מ ְ ים בּ ִ ד ְ ים יוֹר ִ מ ָ שׁ ְ גּ ַ ה ְ ו - פּוֹת ִ טּ ַ ין ה ֵ ת בּ ֶ כ ֶ ל ָ ן ל ַ מ ְ זּ ַ ה ה ֶ ז ," ים ִ עוּד ָ ים ס ִ ר ְ אק ַ ה ְ ל " ים ִ שׁ ָ ת נ ַ ר ְ ד ַ ה " ין ֵ בּ , ית ִ נ ָ ח ְ צ ַ ה ר ָ י ְ סוּר ְ ית ל ִ ינ ִ ע ְ ר ַ ין אירן גּ ֵ בּ , רוֹת ֵ ד ְ ין שׂ ֵ ל בּ ָ ה ֲ א ַ מּ ַ יּוֹת ל ֻ שׁ ָ ת ר ַ ית ִ ב ְ ין שׁ ֵ בּ ... י ִ ת ָ ר ְ ב ֶ ק ח ֶ ד ֶ צ ְ י ל ִ תּ ִ מ ֲ ק א ֶ ד ֶ ין צ ֵ בּ ," ים ִ ר ָ ח ְ ב ִ נ " ים ִ יג ִ צ ְ נּ ַ גוֹת ל ָ ל ְ פ ִ י מ ֵ יג ִ צ ְ ין נ ֵ בּ , י ִ מ ָ עוֹל ָ רוּג ה ֵ ד ְ י ל ִ נ ֹ ע ָ ד ה ַ ד ָ ין מ ֵ בּ , ה ָ י ָ ה ֶ יא שׁ ִ שׂ ָ נ ְ ה ל ָ ימ ִ לּ ַ ת א ֶ ס ֶ נ ְ ין כּ ֵ בּ - ה ֶ לּ ֵ ל א ֹ ין כּ ֵ בּ , הוֹת ְ ת ִ ל ְ ר ו ֹ צ ֲ ע ַ ל ְ יך ִ ר ָ ה צ ֶ לּ ֵ ל א ֹ ין כּ ֵ בּ ... עוֹת ָ מ ְ ד ִ כוֹת ל ְ ן הוֹפ ֵ ן ה ָ יכ ֵ ה ְ פּוֹת ו ִ טּ ַ ן ה ֵ ן ה ָ יכ ֵ ה ה ֶ שׁ ֹ י מ ִ ר ֲ ע ַ י

Made with