KCL - Teflon Extra

30.10.2015

VERNEBLAD TEFLON EXTRA

Varselord:

Fare

Faresetninger:

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol. H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Artikkelnr.

KCL5459877 Smøremiddel

Kjemikaliets bruksområde

Førstehjelpstiltak Innånding

Frisk luft, ro og varme. Søk lege i tilfelle vedvarende ubehag. Fjern tilsølt tøy. Vask straks huden med såpe og vann.

Hudkontakt Øyekontakt

Skyll umiddelbart med mye vann i noen minutter, mens øvre og nedre øyelokk løftes av og til. Fjern ev. kontaktlinser. Kontakt lege ved vedvarende ubehag.

Svelging

Lite aktuelt. Drikk rikelig med vann og sørg for frisk luft. Tilkall lege omgående.

Annen informasjon

Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

Verneutstyr Begrensning av eksponering på arbeidsplassen

Generell og lokal avtrekksventilasjon. Etabler stasjon for øyeskylling nær arbeidssted. Alt personlig verneutstyr skal være CE-merket og testet i henhold til relevant CEN-standard. Det oppgitte verneutstyr er veiledende. Risikovurderingen (Faktisk risiko) kan føre til andre krav. Normalt ikke nødvendig. Ved utilstrekkelig ventilasjon: Bruk egnet åndedrettsvern med kombinasjonsfilter, type AX/P2. Normalt ikke nødvendig. Ved håndtering med fare for kortvarig hudkontakt (< 30min) bruk vernehansker f.eks.: Nitrilgummi. Neopren. Gjennomtrengningstiden for dette hanskematerialet er ikke bestemt, og kan variere med hanskens tykkelse, eksponering og arbeidsoperasjon. Sørg for at hansken er hel uten huller eller rifter. Bytt hansker ofte! Kontakt evt. hanskeleverandør for hjelp til riktig valg av hansker. Normalt ikke nødvendig. Bruk sprutsikre vernebriller dersom det er mulighet for direkte øyekontakt.

Åndedrettsvern

Håndvern

Øyevern

Tiltak ved brannslukking Passende brannslukningsmidler

CO2, slukningspulver eller vann i spredt stråle. Større branner bekjempes med vann i spredt stråle eller med skum som er motstandsdyktig mot alkohol.

Uegnete brannslukningsmidler Brann- og eksplosjonsfarer

Bruk ikke full vannstråle.

Ekstremt brannfarlig. Trykkbeholder. Skal beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for temperaturer over 50°C. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom. Aerosolbokser kan eksplodere ved brann.

Personlig verneutstyr

Ved slukking av brann skal det alltid benyttes heldekkende, varmeisolerende dress av flammehemmende materiale og selvforsynt pusteapparat.

Annen informasjon Tiltak ved utslipp Generelle tiltak

Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann.

Bruk verneutstyr i hht. avsnitt 8.

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø

Sørg for god ventilasjon. Fjern alle tennkilder.

Forhindre at produktet kommer ned i kloakk eller vassdrag. Relevante myndigheter må informeres dersom produktet når vann eller avløpssystemer. Metoder for opprydding og rengjøring Absorberes med ikke-brennbare absorberende materialer som sand, jord, vermikulitt eller kiselgur. Samles i egnede beholdere for avfallshåndtering. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Andre anvisninger

Personlig verneutstyr: Se avsnitt 8. Avfallsbehandling: Se avsnitt 13.

Ansvarlig firma Firmanavn

Kolberg Caspary Lautom AS

Postadresse

Postboks 70 1371 ASKER

Postnr.

Land

Norge

Telefon

+47 66 75 30 00

Nødtelefon

Giftinformasjonen:22 59 13 00

Made with FlippingBook - Online catalogs