GehejmelegationsraadBilleSteenAndersen

167 det N æ rvæ ren de. Nu, da je g har naaet Slutningen, træ de Savnene o g S org ern e atter frem i F orgru n d en af m ine T an k er o g forn ye Sm erten o v e r A lt, hvad vi have lidt o g tabt. M an vil m aaskee finde, at je g har væ ret for vidtløftig i denne B eretning om vor Fam ilie. M en je g stoler paa den O verbæ ren h ed , som V elvillie sæ dvanlig skjæ nker den, der har p rø v e t m egen S org.

Made with