Jotun - Maling Jotaguard VA 5002

I samsvar med forskriften (EC) nr. 453/2010 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 2015/830

SIKKERHETSDATABLAD

Jotaguard VA 5002

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn Produktkode

: :

Jotaguard VA 5002

16432

Produktbeskrivelse

: Maling.

Type produkt

: Pulvermaling.

Ikke kjent. Andre identifiseringsmåter :

Produktregistreringsnummer :

Under anmeldelse

1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og ikke-anbefalt bruk

Identifisert bruk

Bruk i overflatebehandling - Industrielt bruk

Industrielleanvendelser.

1.3 Detaljer om leverandøren på sikkerhetsdatabladet

Jotun Powder Coatings (N) AS P.O.Box 2130 Stubberød 3255 Larvik Norway

Tel: + 47 33 16 40 00 Fax: +47 33 12 57 13

sdspowder@jotun.com

1.4 Nødtelefonnummer

Giftinformasjonssentralen: 22 59 13 00

^(ValidationDate)

16432

3

16432

1

Yes

Klassifisering i henhold til Forskrift (EC) 1272/2008 [CLP/GHS] AVSNITT 2: Fareidentifikasjon 2.1 Klassifisering av bestanddeler eller blanding Produktdefinisjon : Blanding Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 Repr. 1B, H360Df (Ufødt barn og Fruktbarhet) Aquatic Chronic 3, H412

2.2 Etikettelementer Farepiktogrammer

:

Signalord

: :

Fare. Gir alvorlig øyeskade. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Kan gi fosterskader. Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Redegjørelser om fare

Utgitt dato

:

21.08.2017

1/12

Made with FlippingBook flipbook maker