KunstdrejerforeningenKjøbenhavn_1841-1891

1 0 3

P ro fesso r H e i n r i c h H a n s e n A n ledn ing til at u d ta le, at den M and, d er h av d e u d fø rt dem , var K unstner.

Id e t je g nu tro r tilstræ kk elig t at have b ely st alle F o r­ hold, som specielt v ed rø re os D rejere, — K unstdrejerforenin- g ens S tiftelse sam t dens U dvikling og V irksom hed, — for­ m ener je g at kunn e u d ta le, at d et m aa b etra g tes som vel m otiveret, n aar G eneralforsam lingen den 6. F eb ru ar d. A . ved­ to g a t festligholde den i. A pril 1891 som F o ren ing en s 50-aarige S tiftelsesd ag , ikke alene fordi den p aa denne D ag h a r b e sta a e t i 50 A a r, m en sæ rlig fordi F o ren ing en s V iik- som hed i flere R e tn in g e r har væ ret ov ero rden tlig gavnlig, saa vel for den hele S tan d som for de enkelte Medlemmer, d er herigjennem h ave n y d t p ekun iæ r S tø tte. D ertil komm er d e t mæ rkelige T ilfæ lde, at m an m ed en vis R et kan b etra g te 1891 som 2 0 0 -a a rig t Jubilæum for os K u n std reje re, idet T o b a k sp ib e n , 0: den a f S v am p e d aa se, R ø r og H o v ed sam ­ m en satte T o b ak sp ib e, som jo helt igjennem h ar væ ret Kunst- d rejern es H ov edartikel, i A a re t 1691 opfandtes a f Dr. JOHANN F r a n t z J a c o b W i l l a r i u s i W ien. A t K u n std reje riet ikke h ar sit U d sp ring fra D r. W lLLAR lUS’s T o b ak sp ib e frem g aar jo a f F o ra n sta a e n d e , ligesom vi 1 saa F a ld vel og saa v are bievne kald te P ibedrejere istedetfor, som tidligere, B endrejere. Men d a T o b ak sp ib en i en m eg et b ety delig G rad h a r b id ra g e t til at b eford re K un std rejeriets U d ­ vikling, id et d e n , saav id t m ig b ek jen d t, b en y ttes over hele den civiliserede V erd en , h av e vi efter m in O pfattelse G rund til sam tid ig at b etra g te denne D ag som et 200-Aars Jubilæum fo r os Kunstdrejere.

Made with