KEMTEK -Turbokraft Super

13.04.2015

pH (handelsvare): 13,3

VERNEBLAD Turbokraft Super

Farepiktogrammer (CLP)

Varselord:

Advarsel

Faresymbol

Faresetninger:

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Artikkelnr.

81

Kjemikaliets bruksområde

Vaskemiddel

Førstehjelpstiltak Generelt

Den skadde flyttes straks vekk fra eksponeringskilden. Sørg for ro, varme og frisk luft. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Flytt den eksponerte ut i frisk luft og sørg for hvile. Bevisstløs person plaseres i stabilt sideleie for transport. Søk legehjelp umiddelbart. Tilkall ambulanse Ved pustevansker, flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. Gi evt. kunstig åndedrett Fjern umiddelbart alle tilsølte klær. Vask med såpe eller rensemiddel og skyll med rikelige mengder vann. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Skyll straks med rikelige mengder vann i opptil 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Kontakt lege.

Innånding

Hudkontakt

Øyekontakt

Svelging

Framkall ikke brekninger. Gi rikelig med vann å drikke. Oppsøk umiddelbart lege.

Annen informasjon

Ved forbrenning, skyll med rikelige mengder vann inntil smertene opphører og fortsett deretter i 30 minutter Ta med sikkerhetsdatabladet til legen

Verneutstyr Symboler

Begrensning av eksponering på arbeidsplassen

Anskaff utstyr for hurtig og rikelig øyeskylling. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Ved hver pause i bruk av produktet og ved arbeidsstans skal eksponerte områder av kroppen vaskes. Vask alltid hender, underarmer og ansikt Ved utilstrekkelig ventilasjon eller hvis det er fare for innånding av damper/ aerosoler må det benyttes egnet åndedrettsvern med kombinasjonsfilter (type A2/P2). Åndedrettsvern skal være i henhold til ISO/TC94/SC15 "Respiratory protective devices" Bruk godkjente vernebriller. Bruk vernebriller eller skjerm. Sørg for å ha tilgjengelig øyeskylleutstyr. Skal være i henhold til standarden EN 166 Bruk spesialarbeidstøy Gå ikke med klær som er gjennomtrukket av produktet. Tilsølte klær taes av og vaskes før ny bruk. Eksponerte hudpartier kan beskyttes med barrierekrem før arbeidets begynnelse og vaskes godt med såpe og vann etter arbeidet Ta straks av alle klær som er blitt våte. Vask straks hud som er blitt tilsølt. Vask huden ved slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. Alt verneutstyr skal være CE-merket. Merk: Alt verneutstyr skal være testet i henhold til CEN-standarder. Korrekte CEN-standarder må vurderes ut fra produktets egenskaper og bruksmåte, samt bruk av verneutstyret. Kontakt evt. leverandøren av verneutstyret for nærmere informasjon Vernehansker anbefales. Butylhansker anbefales. Gjennomtrengningstid > 8 timer.

Åndedrettsvern

Håndvern Øyevern

Annet hudvern enn håndvern

Annen informasjon

Tiltak ved brannslukking Passende brannslukningsmidler

Karbondioksid, pulver eller alkoholresistent skum. Beholdere fjernes fra brannstedet dersom dette er mulig, eller avkjøles med vann.

Uegnete brannslukningsmidler Brann- og eksplosjonsfarer

Vannstråle.

Ikke brannfarlig. Ved brann kan det dannes giftige gasser (COx) samt noen metalloksider.

Brannslukningsmetoder Personlig verneutstyr

Kjøl ned beholderne med vannspray

Bruk verneutstyr med frisklufttilførsel. Brannmannskaper skal bruke beskyttelsesklær. Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte. La ikke vann fra brannslukking renne ut i

Annen informasjon

Made with