300038--PICASSO--Gongora – Text. Sonata XVII, 1947