פרסומידע - גיליון 866

ידִע

פרסו

866 גלֹיון E-mail:

קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

27.10.2017 בס”דִ, יום שישי, ערש”קֱ פר’ לֹך-לֹך ז’ חשון תשע”ח | |

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

Made with FlippingBook HTML5