אינפיניטי בית השקעות - מהון להון - מגזין פיננסי מקצועי - פברואר 2017

˜–ƒ‚Œ –~ƒ–’ 2017

‡†‡Ž‡’Ž‡~ Š— ‹‡…ŒƒŒ‚ ‡„€Œ ‹‡˜ƒ‰

~ŠŠ ‡ƒŽŒ Š• ˜ƒŠ

Š‡~ –‡Œ~…>ƒ– – ƒ‡ ‡—~– €†–†~ƒ

‡Ž’‡ ‡˜Š ‹‡’”Œ –˜ƒ‡ ƒ–ƒ ˜ƒ•—‚ Š‚ŽŒ ‡Š~– Š€ –‡‰ Š‰Š‰ –‡Ž— ‡…‡~ –>

‚‡Ž†‡– ˜Š‰Š‰ †‡„•–‚ ‡–…~

‚–‡‰ ˜‡†‡ŠŽ~ ƒŠŒ ‚‡Šƒ‡

‚‡Š†‡~ ˜‡„ ƒ…‡~‚ ˜~

Š— •Œ~•‚ ‚‡‡–‰‚ƒ ˜ƒ‰˜Œ‚

˜ƒ•—‚ Š‚ŽŒ ‚‰ ‡’–

˜‡†‡ŠŽ~ •…”‡ …

˜ƒ•—‚ Š‚ŽŒ Š€Ž‡‡– –’

‹‡Š~–—‡‚ ‹‡•Ž‚ –ƒ…Œ˜Œ >‹‡Šƒ? ˆƒŒŽ

–”ƒ~‚ –—Œ…ƒ•‡’ ‚—…‚ ŠŒ€‚ ˜’ƒ• –ƒ‡”Š ‚ƒ‚

"‡‡ŽŒ ‚„ ‚ŒŠ ˜ Š‰ ‚‰‡—ŒŠ ˜‡Žƒ Š‡„Ž ƒ‰‡… ‚‰‡—Œ ƒ‚ ‡…ƒƒ– Š ŒŒ –ƒ†’ ƒ‰‡… ‚—‡–’ Š‡€ ‚”•‰ ‡…ŒƒŒ ‡‡ Š Š‚ƒŽŒ ƒ‰‡… ‡†‡Ž‡’Ž‡~ Š— ˜ƒ•—‚‚ ‡~—ƒŽ ‚•—‚ ‡ŠƒŠŒ ƒƒ€Œ ƒ‰‡… ‚~ƒ—˜ "‡†ŽƒƒŠ– ‚„ ‡ŒŠ ‡~Œ” ’ƒ~ ˆƒ…Š ‡‡ŽƒŒ‚ ‹~ Š‰ ‹‡‰Ž‚ ƒ~ ‹‡Š‡‚ –ƒ ƒ~ ƒ–ƒ "ƒ ‚„ ˆ‡~ D 100 ‡ Ž— ‡—ƒ…‹ƒ‰ ‹‡‰ƒ… —ƒ… D 5,800 Š …>— 70,000  Š— ‡˜Ž— ‹ƒ‰ ƒ~

‹‡‡Ž‚ Œ ƒŠ…‰ Š—

Žseac dŽvm fe¢gr`

‡ƒ‡Œ? ƒ˜‰Š >˜‡—‡Š— ‚–‡ ˜ƒ~‡€— —

‚•—‚Š ŠŒ€ ˜’ƒ•

˜ƒ’ƒŽ ˜ƒ˜‰ƒ

ƒƒ€Œ ‡ŠƒŠŒ ‚•—‚

WWW.INFINITY.CO.IL ƒŽŠ ƒ˜‰ ƒ~ 09.9579000 ƒ€‡‡…‹‡†–’Š

VDOHV KT#LQ¿QLW\ FR LO

Made with