New-Tech Magazine | April 2020

?) Digital thread מהו חוט דיגיטלי (

ישראל PTC , אריאל הדר

א

בלבד שימשו לצורכי ניתוח. 27%- בעוד ש עידן הטרנספורמציה דיגיטלית הביא עמו אתגרי נתונים חדשים, אשר חוטים דיגיטליים מספקים להם מענה בהאצה והגמשה של קבלת ההחלטות על סמך כל הנתונים האלה. החוטים הדיגיטליים משחררים צווארי בקבוק ומשפרים את השקיפות והדיוק של מידע עסקי קריטי לכל אורך שרשרת הערך.

וכלה בהיסטוריית השירות ואירועי לקוחות אחרים. החוט הזה מאפשר לארגונים לצפות ולתקשר באפקטיביות במעלה ובמורד הזרם באיזו נקודה של מחזור החיים המוצר נמצא, לוודא שכל המשתתפים משתמשים בנתונים מעודכנים ומסוגלים להגיב במהירות לשינויים או תובנות חדשות. "חוטים" דומים תופסים תאוצה בסביבות תפעוליות נרחבות, לרבות תהליכי והוראות עבודה, זאת, הודות לשכיחות הדיגיטציה המתרחשתלאורךשרשרתהאספקהבאמצעות טכנולוגיות כמו האינטרנט התעשייתי של ), מערכות AR ), מציאות רבודה ( IIoT הדברים ( ) ואחרות. MES לניהול רצפת הייצור ( ) גוזל זמן רב data discovery גילוי נתונים ( מעובדים. אינטגרציה של מערכות מידע נפרדות לאחר מעשה הוא מבצע יקר המסכן את היעדים, מועדי הביצוע וההזדמנויות 2018- ב IDC בשוק. מחקר שערכה חברת אנשי מקצוע שעובדים עם 400- בקרב יותר מ מהזמן המוקדש כדי 37% נתונים, מצא ש "להגיע לתובנה" מתבזבז על חיפוש מידע, מדוע אנחנו צריכים חוט דיגיטלי?

ין צורך להיבהל. בינה מלאכותית לא תחליף את הבגדים שאנו לובשים.

למרות שטכנולוגיות מציאות מרובדת וראייה ממוחשבת מאפשרות לנו ללבוש בגדים דיגיטליים, הרעיון של "חוטים דיגיטליים" מדבר על מסגרת חדשה ורבת עוצמה לשיפור הנגישות לנתונים ולהוספת יכולות חדשות של אנליטיקה וקבלת החלטות. הטכנולוגיות האלו אולי לא יחסלו את כל הקשיים, אבל הן מוכחות ביכולתן להאיץ, להגמיש ולייעל את ייצור המוצרים, התהליכים התפעוליים, והמטלות שהעובדים מבצעים בקשר אליהם. אז מה זה "חוט דיגיטלי"? ) שואפים Digital threads חוטים דיגיטליים ( ליצור הומוגניות ולאפשר גישה פשוטה ואוניברסלית לנתונים. הם פועלים על מערך של נתונים קשורים, המופק מהתהליכים והפונקציות העסקיות ויוצרים המשכיות ונגישות. אפשר ליצור חוט דיגיטלי בין הרבה ישויות ותהליכים שונים. בדרך כלל, החוט של המוצר עובר את כל מחזור החיים, מהתכנון דרך הנדסה ועד לניהול מחזור חיי המוצר, לרבות הוראות הייצור, ניהול שרשרת האספקה

כיצד חוטים דיגיטליים מאפשרים תאומים דיגיטליים?

למרות שיש יתרונות להמשכיות בין מערכי נתונים ופעילויות, הגרסאות המתקדמות מתבססותעל נתוניחיישניםפיזייםהמסופקים לנו באמצעות האינטרנט התעשייתי של הדברים או באמצעות "חיישנים וירטואליים". אלגוריתמים של בינה מלאכותית משתמשים בייצוג של מוצרים, תהליכים ואפילו אנשים בכדי לבחון תרחישים פוטנציאליים לטיוב הזדמנויות שיובילו למגוון תוצאות. כאשר חוט דיגיטלי או "הגדרת" מוצר או תהליך מיושמים בייצוג דו-ממדי או תלת- ממדי המכיל נתונים מהעולם האמיתי, אנחנו קוראים לתוצאה "תאום דיגיטלי". תרחישי

New-Tech Magazine l 36

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker